SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 3. PRZENO¦NE
  MIERNIKI GAZÓW
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

Przeno¶ny detektor gazów monitoruj±cy strefę Blackline G7 Exo
Strefowy detektor wielogazowy Blackline G7 Exo

Przeno¶na detekcja strefowa

SprawdĽ powi±zane regulacje prawne: PRAWO

Najczęstsze przykładowe zagrożenia:
- gazy toksyczne, wybuchowe, ubytek i nadmiar tlenu
- niebezpieczne sytuacje
- konieczno¶ć ewakuacji lub opuszczenia terenu

Pobierz najnowszy katalog:
Mierniki gazów z czujnikiem bezruchu i upadku, 
lokalizacj± GPS i wewn±trzbudynkow±, komunikacj±
STREFOWY DETEKTOR WIELOGAZOWY


Wielogazowy detektor strefowy Blackline G7 Exo

BLACKLINE G7 EXO (NOWO¦Ć)

Wielogazowy detektor strefowy Blackline G7 Exo to nowe rozwi±zanie wspomagaj±ce w zakresie detekcji gazów i wyznaczania bezpiecznych stref. W wielu przypadkach detektory osobiste s± niewystarczaj±ce lub korzystniej jest ustawić tymczasowo detektory strefowe tworz±c strefy monitorowane (np. na czas prac, sytuacji niebzepiecznej lub akcji ratowniczej). Blackline G7 Exo to detektor wielogazowy, przewidziany do monitorowania strefy, pracuj±cy w systemie Blackline Safety, a tym samym oferuj±cy szerokie możliwo¶ci w zakresie lokalizacji i komunikacji.
Detektor jest lokalizowany dzięki technologii GPS/GSM (2G, 3G, 4G) oraz portalowi Blackline Live który zapewnia bież±cy podgl±d danych przesyłanych przez urz±dzenie (nie trzeba zgrywać, specjalnie przesyłać danych, ani nic instalować. Urz±dzenie także nie musi "widzieć" innych urz±dzeń). Oprócz detekcji i alarmów gazowych urz±dzenie jest wyposażone w ręczny alarm (SOS) oraz komunikację głosow±.
Przeno¶ny strefowy detektor wielogazowy Blackline G7 Exo umożliwia pomiar 1 do 4(5) gazów w wersji dyfuzyjnej lub z wbudowan± pompk± zasysaj±c± (4 kanały).

Ochrona stref gazowych G7 Exo

Możliwe gazy:
NH3 (amoniak)
CO (tlenek węgla)
CO-H (tlenek węgla odporny na wodór)
CO2 (ditlenek węgla)
Cl2 (chlor)
CO (tlenek węgla) + H2S (siarkowodór) - 2 gazowy
H2S (wodór)
HCN (cyjanowodór)
H2S (siarkowodór)
LEL IR (gazy wybuchowe - sensor podczerwony)
LEL P (gazy wybuchowe - sensor katalityczny)
O2 (tlen)
O3 (ozon)
SO2 (ditlenek siarki)
PID (lotne zwi±zki organiczne)

Bardzo wysoka rozdzielczo¶ć pomiarów, alarmy TWA (NDS), STEL (NDSCh), niski poziom, wysoki poziom, Bump Test, kalibracja, awaria itp. Wysoka odporno¶ć na warunki zewnętrzne IP65 i trwała konstrukcja. Łatwa obsługa (nawet w rękawicach roboczych) 3 przyciski MENU, przycisk POWER, przycisk SOS. Wyposażony w 8-kolorowy czytelny pod¶wietlany wy¶wietlacz (480x640 pikseli), alarmowa dobrze widoczna sygnalizacja optyczna 360o, alarm dĽwiękowy oraz inne przydatne funkcje.

Detektor wielogazowy Blackline G7 Exo

Urz±dzenie przeznaczone do ochrony strefowej dla pracowników maj±cych do czynienia z niebezpiecznymi substancjami, ratowników medycznych, strażaków, policjantów pełni±cych służbę w miejscach intensywnego ruchu pojazdów, służb mundurowych, służb utrzymania ruchu, pracowników telekomunikacji, pracowników oczyszczalni ¶cieków i firm odpowiadaj±cych za układ kanałów ¶ciekowych, pracowników zakładów przemysłowych, inspektorów.

Unikatowe cechy miernika:
Lokalizacja urz±dzenia (GPS/GSM)
Bież±cy podgl±d dla operatora i nadzoruj±cego (np. kierownika zmiany)
Komunikacja głosowa podczas alarmu (GSM)
Przycisk SOS
Praca dyfuzyjna lub z pompk± zasysaj±c±
100 dni pracy na beterii (dyfuzja), 30 dni pracy na baterii (pompka)
OPCJA panel słoneczny do pracy bez przerwy
Nie wymaga komunikacji z innymi urz±dzeniami (komunikuje się samodzielnie przez GSM)
Dostęp do monitoringu Blackline Live (zapis danych, alarmów)
Dostęp do historii zdarzeń, danych pomiarowych, alarmów Blackline Analytics
Nie wymaga zgrywania danych (s± przesyłane na bież±co)
Zdalne aktualizacje i upgrade
Indywidualny atest kalibracyjnyDostępno¶ć: kwiecień 2020
Producent:
Dokumenty:
Pobierz kartę katalogow± urz±dzenia (4,0 MB wersja angielska) -> Karta katalogowa Blackline G7c
Tre¶ć niniejszej strony nie stanowi oferty handlowej i nie może być podstaw± do jakichkolwiek roszczeń wobec P.T.SIGNAL. Aktualno¶ć oferty można zweryfikować telefonicznie lub mail'owo.© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelno¶ci, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.