SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. PRZENO¦NE
  MIERNIKI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL uruchomienia systemów detekcji gazów

Uruchomienia systemów detekcji gazów i systemów parkingowych

Pierwsze uruchomienie systemu detekcji gazów jest najważniejsz± operacj± testow± systemu, podczas której sprawdzeniu podlegaj± nie tylko techniczne parametry urz±dzeń i prawidłowo¶ć wykonanych poł±czeń, ale także zgodno¶ci z dokumentacj± projektow± i założeniami funkcjonalnymi.
Systemy parkingowe wymagaj± prawidłowej kalibracji urz±dzeń odpowiednio do danej hali garażowej aby prawidłowo wskazywały zajęte i wolne miejsca.

Oferujemy wykonanie pierwszego uruchomienia systemu detekcji gazów przez wyspecjalizowany serwis wyposażony w odpowiednie narzędzia diagnostyczne oraz posiadaj±cy wymagan± wiedzę i do¶wiadczenie. Nasi pracownicy posiadaj± wszelkie niezbędne uprawnienia do diagnostyki i uruchamiania systemów detekcji gazów i systemów parkingowych.

Systemy zabezpieczaj±ce przed wybuchem
Zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami:
Systemy zabezpieczaj±ce przed wybuchem zostały zakwalifikowane do urz±dzeń przeciwpożarowych.

"Rozdz.1 par.2. pkt.1. Ilekroć w rozporz±dzeniu jest mowa o:
pkt.9). Urz±dzeniach przeciwpożarowych - należy przez to rozumieć [...] urz±dzenia zabezpieczajace przed wybuchem i ograniczaj±ce jego skutki."


Do tego typu systemów zaliczaj± się systemy detekcji gazu w kotłowniach i obiektach wyposażonych w instalację gazow±. Systemy detekcji gazów wybuchowych (LPG, CNG, oparów paliw np. heksan, oktan) w halach garażowych i na stacjach kontroli pojazdów. Systemy detekcji gazów wybuchowych w przemy¶le.

"Rozdz.1 par.3. pkt.1. Urz±dzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednio dla danego urz±dzenia prób i badań, potwierdzaj±cych prawidłowo¶ć ich działania".

Powi±zane regulacje prawne:
Dz.U.Nr 109 poz. 719 "Rozporz±dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów"
Plik rozporz±dzenia można pobrać tutaj

Zaufaj profesjonalistom.
Zespół serwisowy P.T.SIGNAL


© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl,
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelno¶ci, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.