P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
Detektor amoniaku NH3 czujnik amoniaku

Detektor amoniaku (NH3)

Detektor amoniaku NH3

Detektor amoniaku to urządzenie wykrywające i mierzące amoniak (NH3), które umożliwia powiadomienie użytkowników o jego obecności lub uruchomienie urządzeń zabezpieczających np. wentylacji mechanicznej lub układu odcinania dopływu. Czujniki amoniaku występują w różnych wersjach jako urządzenia stanowiące część rozbudowanego systemu detekcji oraz jako urządzenia samodzielne (nie wymagające centrali). Znajdują zastosowanie w wielu branżach jak instalacje chłodnicze, hodowla zwierząt, produkcja nawozów czy tkanin oraz przemysł chemiczny.

Charakterystyka amoniaku

Amoniak (NH3) jest gazem palnym, wybuchowym, toksycznym o charakterystycznym intensywnym zapachu. (DGW) czyli dolna granica wybuchowości w przypadku amoniaku wynosi 15% natomiast (GGW) górna granica wybuchowości to prawie 34% według normy PN-EN-60079-20-1 2010P. Kolejną ważną kwestią w przypadku amoniaku dotyczącą jego toksyczności to tzw. normy NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie) równe 14mg/m3=20ppm oraz NDSCh (Najwyższe dopuszczalne Stężenie Chwilowe) wynoszące 28mg/m3=40ppm zostały określone one w przepisach i mówią nam jakie są dopuszczalne stężenia w jakich człowiek może przebywać przez 8h (NDS) czyli standardowy wymiar czasu pracy oraz nie dłużej niż 15 minut (NDSCh) i nie częściej niż 2 razy w ciągu zmiany roboczej przy czym odstęp pomiędzy musi wynosić minimum 60 minut.

Oddziaływanie amoniaku (NH3) na człowieka

Poniższa tabela prezentuje jak wpływa toksyczność amoniaku na ludzki organizm przy niższych stężeniach nie stanowi on zagrożenia może powodować jedynie dyskomfort spowodowany nieprzyjemnym zapachem natomiast przy wyższych stężeniach rzędu 400 ppm staje się gazem niebezpiecznym dla zdrowia i życia człowieka w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zgonu.

Oddziaływanie (NH3) na człowieka Stężenie (ppm) Dozwolony czas przebywania
Charakterystyczna nieprzyjemna woń 25 Brak limitu czasowego
Intensywny zapach 35 8 godzin na dobę
Wyraźnie wyczuwalny zapach 50 Pod warunkiem, że jest to konieczne
Bardzo intensywny nieprzyjemny zapach 100 Należy natychmiast opuścić dane pomieszczenie
Pierwsze poważne symptomy zdrowotne w postaci podrażnienia śluzówki oczu, nosa i dróg oddechowych 400-700 60 minut przebywania w takim stężeniu nie powoduje z reguły długofalowych skutków ubocznych choć stanowi już pewien próg zagrożenia.
Kaszel, skurcze gardła, podrażnienie śluzówki nosa i oczu 1000-1700 30 minutowe przebywanie może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych
Intensywny kaszel, skurcze gardła, męczące uczucie zatkania oddechu wraz z podrażnieniem śluzówki nosa, oczu i dróg oddechowych 2000-5000 Duże ryzyko śmierci przez uduszenie w przeciągu 30 minut
Wyraźne uczucie porażenia nerwowego i duszenia >5000 Z reguły śmierć następuje po kilku minutach.
(Źródło: Wikipedia)

Czujniki amoniaku mogą mieć różne przeznaczenie i tym samym realizować pomiar w różnych zakresach. W celu wykrywania stężeń toksycznych stosuje się niskie zakresy np. 0-300 lub 0-500ppm (parts per milion - części na milion). Z kolei do detekcji stężeń wysokich (zagrożenia wybuchem) stosuje się zakresy 0-100% DGW (Dolnej Granicy Wybuchowości).

Rozmieszczenie detektorów amoniaku

Rozmieszczenie detektorów amoniaku uwarunkowane jest jego właściwościami oraz charakterystyką obiektu. Amoniak jest gazem lżejszym od powietrza jego naturalnym kierunkiem gromadzenia będą najwyższe punkty pomieszczenia i w tych miejscach czyli ok. 30 cm od sufitu danego obiektu najczęściej montowane są detektory amoniaku. Jednak w sytuacji gdzie zadaniem systemu detekcji jest także ochrona osób przebywających w obiekcie warto umieścić detektory na wysokości ok. 150 cm od podłogi (taki wymóg jest zawarty m.in. w normach dla branży chłodniczej). Bardzo często w przypadku detektorów amoniaku stosowanych do ochrony osób wyposaża się je w zmiennokolorowy wyświetlacz (zielony - OK; czerwony - ALARM), który umożliwia pracownikom łatwą identyfikację miejsca alarmu.
Należy pamiętać, że rozmieszczenie detektorów amoniaku powinien realizować uprawniony projektant z doświadczeniem w zakresie detekcji gazów.

Właściwości pomiarowe czujników amoniaku

Poniżej w tabeli zaprezentowane zostały przykładowe progi alarmowe czujników amoniaku, które są stosowane w obiektach, w których przebywają ludzie. Warto zwrócić szczególną uwagę na drugą kolumnę tabeli, w której zaprezentowany został rodzaj pomiaru. Jak widzimy w początkowych etapach jest to tzw. średnia ważona AV. Zastosowanie tego typu rozwiązania umożliwiają nam cyfrowe detektory amoniaku, które przeliczając średnią ważoną AV redukują fałszywe alarmy spowodowane chwilowym wzrostem stężenia gazu. Alarm zostaje uruchomiony dopiero w momencie jeżeli wynik średniej ważonej AV jest równy wartości progu alarmowego detektora. To ważny aspekt ponieważ wartości toksyczne gazu oddziaływują na człowieka w pewnym odstępie czasu, a nie natychmiast. Dlatego regulacje prawne o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS i NDSCh) także podają wartości średnie, a nie chwilowe. Najefektywniejszy system detekcji gazu to taki, który posiada cztery progi alarmowe oraz ma możliwość pomiaru aktualnego stężenia gazu. Możemy w ten sposób odpowiednio ustawić reakcje urządzeń wykonawczych na czterech progach alarmowych aby działania były adekwatne do stopnia zagrożenia. Pozwoli to zaoszczędzić koszty energii jaki stres osób obsługujących i przebywających w danym obiekcie.

Poziom gazu Rodzaj pomiaru Próg alarmowy detektorów Rodzaj alarmu Reakcja urządzeń wykonawczych
20ppm (NDS) (średnia ważona AV) PRÓG 1 brak alarmu załączenie wentylacji bytowej na I biegu
40ppm (NDSCh) (średnia ważona AV) PRÓG 2 brak alarmu załączenie wentylacji bytowej na II biegu
50ppm (średnia ważona AV) PRÓG 3 alarm optyczny opuszczenie stanowisk przez pracowników
100ppm (wartość bieżąca CV) PRÓG 4 alarm akustyczny odcięcie dopływu czynnika

W momencie jeżeli stężenie przekracza wartość 100ppm nie ma sensu już mierzyć średniej ważonej AV. Jest to wartość przy, której pracownicy danego obiektu powinni być zaopatrzeni w mierniki przenośne mierzące wartość bieżącą CV. Tego typu urządzenie na bieżąco informuje pracownika czy jest bezpieczny w danym pomieszczeniu czy należy opuścić miejsce zagrożenia i poinformować odpowiednie osoby o możliwej awarii. Obiektami, w których dochodzi do awarii lub częstych wycieków są starsze maszynownie. W takich przypadkach stężenie gazu może osiągnąć przy poważnych awariach nawet 1000ppm i jest to wartość, która może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Prace naprawcze w tego typu sytuacji są dopuszczalne pod warunkiem odpowiedniego stroju ochronnego, aparatu powietrznego oraz miernika przenośnego mierzącego i informującego o aktualnym stężeniu gazu.

Przykładowe wartości progów alarmowych dla pomieszczeń maszynowni

Tabela zaprezentowana poniżej to przykład zastosowania progów alarmowych dla maszynowni, w której progi alarmowe detektorów ustawiono w ten sposób aby nie reagowały na dość często pojawiające się małe wycieki. Warunkiem takiego zastosowania jest to, że będą w takim obiekcie znajdowały się tylko osoby odpowiednio przeszkolone wyposażone we wcześniej wymienione środki ochronne. Poziom gazu powyżej 1000ppm nie jest monitorowany ze względu na jasny komunikat świadczący o poważnej awarii, który ma bardzo negatywne skutki zdrowotne dla ludzi. Warto jednak zwrócić uwagę, że przepisy dopuszczają maszynownie jako obiekty bezobsługowe jedynie wtedy gdy system detekcji będzie dokonywał pomiaru NDS (~20ppm) i NDSCh (~40ppm).

Poziom gazu Rodzaj pomiaru Próg alarmowy detektorów Rodzaj alarmu Reakcja urządzeń wykonawczych
100ppm (średnia ważona AV) PRÓG 1 alarm optyczny I stopnia włączenie wentylacji mechanicznej
250ppm (wartość bieżąca CV) PRÓG 2 alarm optyczny II stopnia
500ppm (wartość bieżąca CV) PRÓG 3 alarm akustyczny I stopnia wyłączenie maszynowni, odcięcie dopływu czynnika
1000ppm (wartość bieżąca CV) PRÓG 4 alarm akustyczny II stopnia

Szerzej opisane systemy, w których stosowane są czujniki amoniaku znajdziemy w opisach obiektów poniżej:

Rodzaje detektorów amoniaku.


MSR PolyGard2 detektor gazów toksycznych i wybuchowych.

Detektor PolyGard2


Detektor PolyGard2 z jednym sensorem   Czujnik PolyGard2 z dwoma sensorami   Detektor PolyGard2 z wyświetlaczem

Detektor PolyGard2 to zaawansowane urządzenie wykrywająco-pomiarowe o prostej i przyjaznej budowie zarówno dla użytkownika jak i instalatora. Cyfrowy czujnik gazów PolyGard2 jest częścią systemu MSR PolyGard2 i może być wyposażony w maksymalnie 3 sensory gazów z ponad 50 dostępnych substancji (w tym tzw. sensory wyniesione czyli oddalone na przewodzie od samego detektora). Detektor oferowany jest w wersji podstawowej oraz z licznymi opcjami i dodatkowymi funkcjami.

Budowa detektora i montaż:
Konstrukcja detektora jest modułowa (obudowa, płyta główna i sensor) co umożliwia wymianę dowolnego elementu bez konieczności wymiany całego detektora. Instalatorzy z pewnością docenią liczne ułatwienia montażowe jak możliwość wyboru otworów pod dławnice i sensory co ułatwia montaż detektora w pionie lub poziomie i dopasowanie do obiektu. Wyjmowana płytka zapewnia łatwą pracę z obudową. Kolejne ułatwienia to dwuprzewodowe wkładki do dławnic umożliwiające wejście i wyjście przewodu jedną dławnicą, wtyczki kablowe umożliwiające podłączenie przewodu do wysokiej jakości zacisków śrubowych i możliwość jego podłączania w dowolnym momencie montażu. Możliwość modyfikacji ilości dławnic na obudowie to świetne rozwiązanie gdy potrzebujemy poprowadzić więcej przewodów, podłączamy wyjścia stykowe w detektorze lub inne elementy instalacji.

PolyGard2 dławnica 2 przewodowa PolyGard2 wnętrze 2 sensory PolyGard2 3 sensory PolyGard2 sensor wyniesiony

Cechy fizyczne:
Czujnik PolyGard2 charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki zewnętrzne. Posiada stopień ochrony IP64. Istnieje możliwość zastosowania dodatkowej osłony zwiększającej stopień ochrony do IP66. Obudowa wykonana z poliwęglanu posiada uszczelkę, a przewody są wprowadzane za pomocą uszczelniających się dokręcanych dławnic.

Sensory:
Detektor PolyGard2 może mieć wpięte 1, 2 lub 3 sensory. Wymienne sensory w technologii X-Change to kolejne istotne ułatwienie, które pozwala na bezproblemową eksploatację i obniża koszty utrzymania. Dostępne substancje są wyszczególnione w karcie katalogowej.

PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Parametry pomiarowe:
Każdy sensor posiada indywidualny adres i jego pomiar jest wyświetlany na centrali. Każdy pomiar może być wskazywany jako wartość bieżąca (CV - current value) oraz jako wartość średnia (AV - average value). Wartość średnia jest szczególnie przydatna przy pomiarach gazów toksycznych gdzie oddziaływanie na człowieka, a tym samym wartości przyjęte w przepisach o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh) są wyrażane jako średnia ważona. Dla każdego sensora można ustawić 4 progi alarmowe w detektorze (progi mogą być ustawione dowolnie, na wartość chwilową lub na wartość średnią, w tym na spadek stężenia, na wzrost stężenia lub na oba przypadki np. dla detektorów tlenu).

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone, półprzewodnikowe (freony)
- spełnia normę PN-EN 50271, PN-EN 50545-1 oraz SIL2
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP64 (z dodatkową osłoną IP66)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym

Wybrane opcje dodatkowe:
- podłączenie maksymalnie trzech sensorów cyfrowych SC2
- możliwość zamontowania sensora cyfrowego SC2 w odległości do 15 metrów od płyty detektora np. dla obiektów wysokich hal produkcyjnych
- podłączenie maksymalnie jednego sensora SSAX1-1 Znak Ex (przeznaczony do pracy w 1 i 2 strefie zagrożenia wybuchem)
- możliwość zamontowania sensora SSAX1-1 Znak Ex w odległości do 5 metrów od płyty detektora np. zagłębienia i windy pojazdów (Parklift)
- wersja z sygnałem 4-20mA
- wersja z przekaźnikiem (wyjściem stykowym)
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- IP 66 dzięki zastosowaniu nasadek SplashGuard dla sensorów cyfrowych SC2 i sensorów analogowych MC2 oraz sensorów SSAX1-1 przeznaczonych do pracy w pierwszej i drugiej strefie zagrożenia wybuchem. Znak Ex

PolyGard2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  PolyGard2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu  PolyGard2 wbudowany sygnalizator akustyczno-optyczny  PolyGard2 sonda do montażu w kanale wentylacyjnym  PolyGard2 osłona bryzgoszczelna IP66 dla sensorów cyfrowych SC2 i analogowych MC2 PolyGard2 osłona bryzgoszczelna IP66 dla sensorów SSAX1-1 przeznaczonych do pracy w pierwszej i drugiej strefie zagrożenia wybuchem.  

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50545-1 PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.MSR PolyGard2 MSC2 samodzielny czujnik gazów palnych i toksycznych.

Samodzielny detektor gazów
PolyGard2 MSC2


Detektor samodzielny MSC2

Samodzielny detektor PolyGard2 MSC2 to rozwiązanie dedykowane do niewielkich pomieszczeń wymagających lokalnej detekcji gazów i sygnalizacji gdzie nie ma potrzeby stosowania rozbudowanego systemu z centralą. Detektor samodzielny oznacza urządzenie, które łączy w sobie funkcję detekcji i funkcję sterowania innymi urządzeniami (czyli nie potrzebuje dodatkowej centrali lub innych elementów aby działać i chronić pomieszczenie). Cyfrowy czujnik gazów MSC2 może także (opcjonalnie) być podłączony do większego adresowalnego systemu (MSR PolyGard2) lub może wysyłać informacje do systemów nadzoru budynku BMS - (Building Menagement System) lub SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Konstrukcja detektora umożliwia podłączenie do 3 sensorów gazów. W zależności od potrzeb możemy jednocześnie podłączyć maksymalnie 2 sensory cyfrowe SC2 (różne gazy) lub maksymalnie 3 sensory analogowe MC2. Instnieje również możliwość podłączenia maksymalnie 1 sensora SSAX1-2 (EX), który jest przeznaczony do pracy w drugiej strefie zagrożenia wybuchem. Każdy z wymienionych sensorów posiada tzw. opcję PolyRange. Opcja ta umożliwia podpięcie sensorów w miejscach trudno dostępnych nawet na odległość 15 metrów od detektora SSAX1-2 IR (EX) do 5 metrów. Przykładowo często spotykane rozwiązanie (sensor gazu lżejszego od powietrza pod sufitem, sensor tlenu wraz z modułem detektora na wysokości głowy człowieka i sensor gazu cięższego przy podłożu). Wielofunkcyjność detektora gazów MSC2 i możliwość dopasowania do wielu obiektów zapewniają liczne możliwości rozszerzeń i opcji.

Cechy montażowe i konstrukcja detektora:
MSC2 to kompaktowe urządzenie z wieloma ułatwieniami montażowymi. Elementem bazowym jest płyta główna, płyta czołowa (w wersji z wyświetlaczem) i obudowa. Demontowalna płyta główna umożliwia praktycznie dowolny montaż dławnic i sensorów zależnie od potrzeb na obiekcie. Płyta czołowa jest przytwierdzona na stałe do obudowy czołowej, ale cała obudowa czołowa także może być zdjęta co upraszcza montaż detektora. Drobne detale jak dławnice z wypełnieniem dla 2 przewodów, czy dobrej jakości zakręcane wtyczki są cechą charakterystyczną wszystkich konstrukcji MSR. Zróżnicowane wtyki dla poszczególnych podzespołów minimalizują ryzyko błędnego podłączenia elementów. Detektor może być wyposażony w wyjścia stykowe, które są zlokalizowane u góry (podobnie jak wejście zasilania) co ułatwia montaż nie wymuszając na instalatorze "obchodzenia" detektora przewodami i wpinania ich od dołu.

PolyGard2 dławnica 2 przewodowa
Czujnik gazów MSC2 wnętrze
Detekotr gazów MSC2 z przedłużonym sensorem

Właściwości fizyczne:
MSC2 jest nie tylko funkcjonalny, ale także charakteryzuje się wysoką odpornością o stopniu IP65. Stopień ochrony można opcjonalnie zwiększyć do IP66 stosując nasadkę SplashGuard lub IP69K w obudowie Water Jet Protection. Poliwęglanowa uszczelniona obudowa wraz ze skręcanymi dławnicami zapewniają wymaganą ochronę wnętrza.

Detektor samodzielny MSC2 w zestawie z sensorami SC2 i MC2 oraz czerwonymi nasadkami SplashGuard  MSC2 osłona bryzgoszczelna IP66  Obudowa WJP z detektorem MSC2 w środku w celu zwiększenia ochrony IP 

Sensory:
Samodzielny detektor gazów MSC2 umożliwia podłączenie 1, 2 lub 3 sensorów zapewniając każdemu z nich indywidualny adres i wskazując ich pomiar naprzemiennie. Moduły sensoryczne wykonane są w technologii X-Change co oznacza, że są wpinane na wtyczkę i mogą być wymieniane samodzielnie przez użytkownika obniżając tym samym koszty eksploatacji i ułatwiając obsługę. Dostępne gazy i opary znajdują się w karcie katalogowej.

PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Możliwości pomiarowe:
Każdy z sensorów jest identyfikowalny i jego pomiar jest widoczny na wyświetlaczu detektora (naprzemiennie). Jednocześnie dla każdego sensora mogą być prowadzone równolegle 2 pomiary wartości bieżącej (CV - current value) oraz wartości średniej (AV - average value). Ma to szczególne znaczenie w detekcji gazów toksycznych, gdzie istotny jest czas ekspozycji (narażenia) na daną substancję. Wprost określają to obowiązujące regulacje prawne o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh), które podają toksyczne właściwości substancji właśnie jako funkcje średniej ważonej (czyli nie chwilowej bieżącej wartości). Każdy sensor może mieć przypisane dowolne 4 progi alarmowe co umożliwia adekwatne dopasowanie reakcji presonelu i urządzeń zabezpieczających (w starych systemach 2 progowych było to znacznie ograniczone do funkcji ostrzeżenie/alarm). Progi mogą być zaprogramowane na wartość chwilową lub na wartość średnią oraz na spadek lub na wzrost (lub na obie funkcje np. w magazynach gazów obojętnych i tlenu).

Funkcje sterownicze i alarmowe:
Detektor samodzielny pełni funkcję zarówno detektora jak i centrali, a więc musi dysponować odpowiednimi możliwościami sterowania. W MSC2 mamy szeroki wachlarz do wyboru. Wyjścia stykowe, wyjście analogowe 4-20mA, sygnalizacja optyczna, sygnalizacja optyczno-akustyczna wewnętrzna (do pomieszczeń), wyjście cyfrowe RS485 Modbus RTU lub DGC Bus dla systemów nadzorczych.

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone, półprzewodnikowe (freony)
- spełnia normę EN 50271, EN 50270 typ I, IEC/EN 61508-1-3, EN 45544-1, -3, EN 14624, EN 378, EN 50402 (2015)
- bezpieczeństwo zgodne z SIL2
- nie wymaga centrali
- zmiennokolorowy wyświetlacz LCD (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP65 (z dodatkową osłoną IP66)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym
- wyjścia sterownicze dla urządzeń zewnętrznych

Wybrane opcje dodatkowe:
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- sensor wyniesiony PolyRange
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- sygnalizator akustyczno-optyczny WAO
- stopień ochrony IP66 (nasadka SplashGuard) lub IP69K (obudowa Water Jet Protecion)

Przykładowe zastosowania opcji PolyRange:

Opcja PolyRange dla poddaszy produkcyjnych.

SENSOR WYNIESIONY
POLYRANGE
DLA PODDASZY PRODUKCYJNYCH

Opcja PolyRange dla pomieszczeń wysokich.

SENSOR WYNIESIONY
POLYRANGE
DLA POMIESZCZEŃ WYSOKICH

Opcja PolyRange dla zagłębień i wind pojazdów (parklift).

SENSOR WYNIESIONY
POLYRANGE
DLA ZAGŁĘBIEŃ I WIND POJAZDÓW (PARKLIFT)

Opcja PolyRange dla obiektów ze strefą zagrożenia wubuchem.

SENSOR WYNIESIONY
POLYRANGE
DLA OBIEKTÓW ZE STREFĄ ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Detektor samodzielny MSC2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  Czujnik wielogazowy MSC2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu  MSC2 wbudowany sygnalizator akustyczno-optyczny WAO  PolyGard2 sonda do montażu w kanale wentylacyjnym 

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.

MSR PolyXeta2 detektor gazów o konstrukcji przeciwwybuchowej (Ex).

Detektor PolyXeta2 (Ex)


Detektor PolyXeta2 bez wyświetlacza   Detektor gazów PolyXeta2 podczas normalnej pracy ekraz zielony   Czujnik gazów PolyXeta2 w trakcie alarmu ekran czerwony

Detektor PolyXeta2 to cyfrowy czujnik gazów w wykonaniu przeciwwybuchowym będący elementem systemu detekcji MSR PolyGard2. Może być wyposażony w 1 sensor gazów lub oparów z ponad 50 dostępnych substancji. Detektor jest oferowany w kilku wersjach i opcjach funkcjonalnych co ułatwia dopasowanie systemu do wymagań danego obiektu.

Cechy budowy detektora:
Czujnik gazów PolyXeta2 posiada konstrukcję przeciwwybuchową zgodnie z dyrektywą ATEX, a tym samym może być stosowany w strefach zagrożenia wybuchem zgodnie z nadanymi cechami Ex zawartymi w karcie katalogowej. Urządzenie posiada liczne ułatwienia montażowe jak możliwość zamówienia wersji z dodatkowymi dławnicami, przykręcaną listwę montażową, specjalne przyłącze uziemiające na obudowie i wewnątrz detektora wyposażone w wysokiej jakości śrubunek z zabezpieczeniem samoistnego odkręcenia, samozaciskowe złączki przewodów z dźwigniami ułatwiającymi wetknięcie przewodu czy wtykany panel czołowy w wersji z wyświetlaczem.
Cechy fizyczne:
PolyXeta2 jest także wyjątkowa pod względem odporności i stopnia ochrony. Standardowo oferowany stopień ochrony to IP64, ale projektanci detektora uwzględnili także wymagania obiektów o trudniejszych warunkach i dzięki nakładce SplashGuard możemy zapewnić ochrone na poziomie IP66. Jednak nakładka posiada także secjalny wypust do którego można podłączyć elastyczny wężyk (na stałe lub tymczasowo) i można w ten sposób podać gaz do sensora w celu kalibracji lub okresowego testu. Jest to unikatowe rozwiązanie umożliwiające umieszczenie detektora w strefie niedostępnej (np. w pomieszczeniach czystych) i zapewnienie serwisu z zewnątrz takiego pomieszczenia.

PolyXeta2 punkty podłączenia uziemienia detektora  PolyXeta2 wnętrze detektora  Osłona bryzgoszczelna SplashGuard IP66 dla detektora PolyXeta2  Czujnik gazów PolyXeta2 z założoną osłoną SplashGuard IP66

Sensor:
Detektor PolyXeta2 wyposażony jest w jeden sensor (lista dostępnych gazów w karcie katalogowej). Oferowane są sensory katalityczne, elektrochemicznie i podczerwone zależnie od rodzaju gazu i potrzeb. Oczywiście w systemie detektor ma swój własny adres i centrala dokładnie identyfikuje urzadzenie. Technologia X-Change zapewnia możliwość samodzielnej wymiany modułu sensorycznego.

PolyXeta2 wymienne sensory w technologii X-Change

Możliwości pomiarowe:
Pomiar detektora wyświetlany jest na centrali i podawane są 2 wartości jednocześnie: wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value). Tym samym alarmy z detektora mogą być ustawiane dowolnie co umożliwia spełnienie wymogów przepisów o najwyższych dopuszczalnych stężeniach NDS i NDSCh. Ma to szczególne znaczenie przy detekcji gazów trujących, których wpływ na organizm ludzki zależny jest zarówno od stężenia jak i od czasu ekspozycji. Detektor może mieć ustawione (konfigurowalne) 4 progi alarmowe (na wzrost, spadek lub w różne strony np. dla detektorów tlenu).

Parametry przeciwwybuchowe:
Detektor PolyXeta2 posiada konstrukcję przeciwwybuchową do zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem. Możliwe są 3 warianty wykonania: dla strefy 2, dla strefy 1 i dla strefy 1 z możliwością otwarcia obudowy w strefie zagrożonej. Detektor spełnia stosowne wymogi normy PN-EN 60079 w zależności od wybranej wersji.

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone
- spełnia normę PN-EN 50271, SIL2 oraz PN-EN 60079 (ATEX)
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP64 (lub IP66 ze SplashGuard)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i ułatwieniom instalacyjnym

Wybrane opcje dodatkowe:
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wersja z sygnałem 4-20mA
- wersja z przekaźnikiem (wyjściem stykowym)

PolyXeta2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  PolyXeta2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu 

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyXeta2 znak CE   PolyXeta2 znak Ex   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.