P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
Detektor amoniaku NH3 czujnik amoniaku

Detektor amoniaku (NH3)

Detektor amoniaku NH3

Detektor amoniaku to urządzenie wykrywające i mierzące amoniak (NH3), które umożliwia powiadomienie użytkowników o jego obecności lub uruchomienie urządzeń zabezpieczających np. wentylacji mechanicznej lub układu odcinania dopływu. Czujniki amoniaku występują w różnych wersjach jako urządzenia stanowiące część rozbudowanego systemu detekcji oraz jako urządzenia samodzielne (nie wymagające centrali). Znajdują zastosowanie w wielu branżach jak instalacje chłodnicze, hodowla zwierząt, produkcja nawozów czy tkanin oraz przemysł chemiczny.

Charakterystyka amoniaku

Amoniak (NH3) jest gazem palnym, wybuchowym, toksycznym o charakterystycznym intensywnym zapachu. (DGW) czyli dolna granica wybuchowości w przypadku amoniaku wynosi 15% natomiast (GGW) górna granica wybuchowości to prawie 34% według normy PN-EN-60079-20-1 2010P. Kolejną ważną kwestią w przypadku amoniaku dotyczącą jego toksyczności to tzw. normy NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie) równe 14mg/m3=20ppm oraz NDSCh (Najwyższe dopuszczalne Stężenie Chwilowe) wynoszące 28mg/m3=40ppm zostały określone one w przepisach i mówią nam jakie są dopuszczalne stężenia w jakich człowiek może przebywać przez 8h (NDS) czyli standardowy wymiar czasu pracy oraz nie dłużej niż 15 minut (NDSCh) i nie częściej niż 2 razy w ciągu zmiany roboczej przy czym odstęp pomiędzy musi wynosić minimum 60 minut.

Oddziaływanie amoniaku (NH3) na człowieka

Poniższa tabela prezentuje jak wpływa toksyczność amoniaku na ludzki organizm przy niższych stężeniach nie stanowi on zagrożenia może powodować jedynie dyskomfort spowodowany nieprzyjemnym zapachem natomiast przy wyższych stężeniach rzędu 400 ppm staje się gazem niebezpiecznym dla zdrowia i życia człowieka w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zgonu.

Oddziaływanie (NH3) na człowieka Stężenie (ppm) Dozwolony czas przebywania
Charakterystyczna nieprzyjemna woń 25 Brak limitu czasowego
Intensywny zapach 35 8 godzin na dobę
Wyraźnie wyczuwalny zapach 50 Pod warunkiem, że jest to konieczne
Bardzo intensywny nieprzyjemny zapach 100 Należy natychmiast opuścić dane pomieszczenie
Pierwsze poważne symptomy zdrowotne w postaci podrażnienia śluzówki oczu, nosa i dróg oddechowych 400-700 60 minut przebywania w takim stężeniu nie powoduje z reguły długofalowych skutków ubocznych choć stanowi już pewien próg zagrożenia.
Kaszel, skurcze gardła, podrażnienie śluzówki nosa i oczu 1000-1700 30 minutowe przebywanie może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych
Intensywny kaszel, skurcze gardła, męczące uczucie zatkania oddechu wraz z podrażnieniem śluzówki nosa, oczu i dróg oddechowych 2000-5000 Duże ryzyko śmierci przez uduszenie w przeciągu 30 minut
Wyraźne uczucie porażenia nerwowego i duszenia >5000 Z reguły śmierć następuje po kilku minutach.
(Źródło: Wikipedia)

Czujniki amoniaku mogą mieć różne przeznaczenie i tym samym realizować pomiar w różnych zakresach. W celu wykrywania stężeń toksycznych stosuje się niskie zakresy np. 0-300 lub 0-500ppm (parts per milion - części na milion). Z kolei do detekcji stężeń wysokich (zagrożenia wybuchem) stosuje się zakresy 0-100% DGW (Dolnej Granicy Wybuchowości).

Rozmieszczenie detektorów amoniaku

Rozmieszczenie detektorów amoniaku uwarunkowane jest jego właściwościami oraz charakterystyką obiektu. Amoniak jest gazem lżejszym od powietrza jego naturalnym kierunkiem gromadzenia będą najwyższe punkty pomieszczenia i w tych miejscach czyli ok. 30 cm od sufitu danego obiektu najczęściej montowane są detektory amoniaku. Jednak w sytuacji gdzie zadaniem systemu detekcji jest także ochrona osób przebywających w obiekcie warto umieścić detektory na wysokości ok. 150 cm od podłogi (taki wymóg jest zawarty m.in. w normach dla branży chłodniczej). Bardzo często w przypadku detektorów amoniaku stosowanych do ochrony osób wyposaża się je w zmiennokolorowy wyświetlacz (zielony - OK; czerwony - ALARM), który umożliwia pracownikom łatwą identyfikację miejsca alarmu.
Należy pamiętać, że rozmieszczenie detektorów amoniaku powinien realizować uprawniony projektant z doświadczeniem w zakresie detekcji gazów.

Właściwości pomiarowe czujników amoniaku

Poniżej w tabeli zaprezentowane zostały przykładowe progi alarmowe czujników amoniaku, które są stosowane w obiektach, w których przebywają ludzie. Warto zwrócić szczególną uwagę na drugą kolumnę tabeli, w której zaprezentowany został rodzaj pomiaru. Jak widzimy w początkowych etapach jest to tzw. średnia ważona AV. Zastosowanie tego typu rozwiązania umożliwiają nam cyfrowe detektory amoniaku, które przeliczając średnią ważoną AV redukują fałszywe alarmy spowodowane chwilowym wzrostem stężenia gazu. Alarm zostaje uruchomiony dopiero w momencie jeżeli wynik średniej ważonej AV jest równy wartości progu alarmowego detektora. To ważny aspekt ponieważ wartości toksyczne gazu oddziaływują na człowieka w pewnym odstępie czasu, a nie natychmiast. Dlatego regulacje prawne o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS i NDSCh) także podają wartości średnie, a nie chwilowe. Najefektywniejszy system detekcji gazu to taki, który posiada cztery progi alarmowe oraz ma możliwość pomiaru aktualnego stężenia gazu. Możemy w ten sposób odpowiednio ustawić reakcje urządzeń wykonawczych na czterech progach alarmowych aby działania były adekwatne do stopnia zagrożenia. Pozwoli to zaoszczędzić koszty energii jaki stres osób obsługujących i przebywających w danym obiekcie.

Poziom gazu Rodzaj pomiaru Próg alarmowy detektorów Rodzaj alarmu Reakcja urządzeń wykonawczych
20ppm (NDS) (średnia ważona AV) PRÓG 1 brak alarmu załączenie wentylacji bytowej na I biegu
40ppm (NDSCh) (średnia ważona AV) PRÓG 2 brak alarmu załączenie wentylacji bytowej na II biegu
50ppm (średnia ważona AV) PRÓG 3 alarm optyczny opuszczenie stanowisk przez pracowników
100ppm (wartość bieżąca CV) PRÓG 4 alarm akustyczny odcięcie dopływu czynnika

W momencie jeżeli stężenie przekracza wartość 100ppm nie ma sensu już mierzyć średniej ważonej AV. Jest to wartość przy, której pracownicy danego obiektu powinni być zaopatrzeni w mierniki przenośne mierzące wartość bieżącą CV. Tego typu urządzenie na bieżąco informuje pracownika czy jest bezpieczny w danym pomieszczeniu czy należy opuścić miejsce zagrożenia i poinformować odpowiednie osoby o możliwej awarii. Obiektami, w których dochodzi do awarii lub częstych wycieków są starsze maszynownie. W takich przypadkach stężenie gazu może osiągnąć przy poważnych awariach nawet 1000ppm i jest to wartość, która może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Prace naprawcze w tego typu sytuacji są dopuszczalne pod warunkiem odpowiedniego stroju ochronnego, aparatu powietrznego oraz miernika przenośnego mierzącego i informującego o aktualnym stężeniu gazu.

Przykładowe wartości progów alarmowych dla pomieszczeń maszynowni

Tabela zaprezentowana poniżej to przykład zastosowania progów alarmowych dla maszynowni, w której progi alarmowe detektorów ustawiono w ten sposób aby nie reagowały na dość często pojawiające się małe wycieki. Warunkiem takiego zastosowania jest to, że będą w takim obiekcie znajdowały się tylko osoby odpowiednio przeszkolone wyposażone we wcześniej wymienione środki ochronne. Poziom gazu powyżej 1000ppm nie jest monitorowany ze względu na jasny komunikat świadczący o poważnej awarii, który ma bardzo negatywne skutki zdrowotne dla ludzi. Warto jednak zwrócić uwagę, że przepisy dopuszczają maszynownie jako obiekty bezobsługowe jedynie wtedy gdy system detekcji będzie dokonywał pomiaru NDS (~20ppm) i NDSCh (~40ppm).

Poziom gazu Rodzaj pomiaru Próg alarmowy detektorów Rodzaj alarmu Reakcja urządzeń wykonawczych
100ppm (średnia ważona AV) PRÓG 1 alarm optyczny I stopnia włączenie wentylacji mechanicznej
250ppm (wartość bieżąca CV) PRÓG 2 alarm optyczny II stopnia
500ppm (wartość bieżąca CV) PRÓG 3 alarm akustyczny I stopnia wyłączenie maszynowni, odcięcie dopływu czynnika
1000ppm (wartość bieżąca CV) PRÓG 4 alarm akustyczny II stopnia

Szerzej opisane systemy, w których stosowane są czujniki amoniaku znajdziemy w opisach obiektów poniżej:

Systemy detekcji gazów dla przemysłu

PRZEMYSŁ

Systemy detekcji gazów dla chłodni amoniakalnych

CHŁODNIE AMONIAKALNE

Systemy detekcji gazów dla rolnictwa i przemysłu spożywczego

ROLNICTWO I PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Systemy detekcji gazów dla pomieszczeń inwentarskich i hodowli zwierząt.

POMIESZCZENIA INWENTARSKIE I HODOWLA ZWIERZĄT

Systemy detekcji gazów dla biogazowni

BIOGAZOWNIE

Rodzaje detektorów amoniaku.


MSR PolyGard2 detektor gazów toksycznych i wybuchowych.

Detektor PolyGard2


Detektor PolyGard2 z jednym sensorem   Czujnik PolyGard2 z dwoma sensorami   Detektor PolyGard2 z wyświetlaczem

PolyGard2 to nowoczesny cyfrowy detektor gazów o zaawansowanych możliwościach i kompaktowej konstrukcji przyjaznej dla instalatora. Detektor jest częścią cyfrowego systemu MSR PolyGard2 i może obsługiwać od 1 do 3 sensorów gazów z ponad 50 dostępnych substancji. Detektor może obsłużyć także sensory wyniesione czyli sensory oddalone na przewodzie od płyty głównej urządzenia. Dostępna jest wersja standardowa jak i wiele opcji dodatkowych, umożliwiających stosowanie w różnych obiektach.

Budowa i właściwości montażowe detektora:
Modułowa konstrukcja detektora składająca się z obudowy, płyty głównej i sensora (lub sensorów) umożliwia dopasowanie montażowe oraz wymianę dowolnego elementu bez potrzeby wymiany całego urządzenia. Liczne ułatwenia instalacyjne jak wybór otworów pod dławnice i sensory umożliwiający pionowy lub poziomy montaż, dwuprzewodowe wkładki kablowe umożliwiające wejście i wyjście przewodu jedną dłwnicą, łatwe dokładanie dławnic, wyjmowana płytka główna oraz wysokiej jakości wtyczki przewodów z zaciskami śrubowymi dla bezpiecznego połączenia i łatwego podłączania.

PolyGard2 dławnica 2 przewodowa PolyGard2 wnętrze 2 sensory PolyGard2 3 sensory PolyGard2 sensor wyniesiony

Cechy fizyczne:
Wysoka odporność na warunki zewnętrzne to częsty wymóg wielu obiektów. W wersji podstawowej detektor PolyGard2 posiada stopień IP65. Opcjonalnie można zwiększyć poziom ochrony do IP66 przy zastosowaniu dodatkowej osłony sensora. Uszczelnienia zapewniają dokręcane dławnice i uszczelka korpusu, a odporność obudowy zapewnia wykonanie z poliwęglanu.

Sensory:
PolyGard2 to unikatowy detektor mogący obsługiwać 1, 2 lub 3 sensory jednocześnie. Technologia wymiennych sensorów X-Change zapewnia łatwą wymianę i znacznie obniża koszty eksploatacji. Wykrywane gazy i opary dostępne są w karcie katalogowej.

PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Parametry pomiarowe:
PolyGard2 posiada unikatowy adres w systemie dzięki czemu jest rozpoznawany niezależnie od fizycznego rozmieszczenia urządzeń. System rozpoznaje każdy podłączony sensor i każdy pomiar widoczny jest na centrali. Detektor może realizować 2 pomiary jednocześnie: bieżący (CV - current value) oraz pomiar średniej ważonej (AV - average value). Ma to ogromne znaczenie przy detekcji gazów toksycznych ponieważ przepisy podają wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS, NDSCh) w formie średniej. Z kolei wysokie stężenia, które nie powinny być przekraczane (np. NDSP) są wyrażane jako wartości chwilowe (bieżące). W PolyGard2 można ustawić nawet do 4 progów alarmowych co umożliwia znacznie efektywniejsze sterowanie i alarmowanie niż stare systemy 2 progowe. Progi alarmowe mogą być ustawiane na spadek, wzrost lub spadek i wzrost (np. dla detektorów tlenu).

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone, półprzewodnikowe (freony)
- spełnia normę PN-EN 50271, PN-EN 50545-1 oraz SIL2
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP65 (z dodatkową osłoną IP66)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym

Wybrane opcje dodatkowe:
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- sensor wyniesiony (nawet do 15m od płyty głównej detektora np. dla pomieszczeń zamkniętych)
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- wersja z sygnałem 4-20mA
- wersja z przekaźnikiem (wyjściem stykowym)

PolyGard2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  PolyGard2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu  PolyGard2 wbudowany sygnalizator akustyczno-optyczny  PolyGard2 sonda do montażu w kanale wentylacyjnym  PolyGard2 osłona bryzgoszczelna IP66 

Pobierz kartę katalogową urządzenia:
Karta katalogowa detektor PolyGard2

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50545-1 PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.

MSR PolyGard2 MSC2 samodzielny czujnik trujących i wybuchowych.

Samodzielny detektor gazów MSC2
Multi Sense Controller


Detektor samodzielny MSC2

Autonomiczny detektor gazów PolyGard2 MSC2 to urządzenie szczególnie polecane do niewielkich, lokalnych instalacji gdzie rozbudowany układ z centralą nie jest potrzebny. Detektor samodzielny to urządzenie, które spełnia rolę detektora i jednostki centralnej w jednym. MSC2 potrafi wykrywać do 3 gazów jednocześnie (z ponad 50 dostępnych), sygnalizować ich obecność za pomocą zmiennokolorowego wyświetlacza (OK - zielony, ALARM - czerwony) i opcjonalnego wbudowanego sygnalizaotra akustycznego, a także sterować zewnętrznymi urządzeniami wykonawczymi (np. wentylacją) za pomocą wyjść stykowych lub analogowego 4-20mA. Oczywiście jeżeli zachodzi taka potrzeba detektor samodzielny MSC2 może być włączony do większego systemu podobnie jak inne detektory. Do detektora można podłączyć do 3 sensorów włączając sensory wyniesione (czyli oddalone na przewodzie) co umożliwia pomiar gazów cięższych lub lżejszych od powietrza. Dzięki temu możemy realizować mały autonomiczny system detekcji np. w laboratorium czy pomieszczeniu technologicznym. Detektor może być wyposażony w różne opcje dodatkowe oraz komuniakcję cyfrową z systemami nadzorczymi BMS - (Building Menagement System) lub SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) co umożliwia dopasowanie go do bardzo wielu aplikacji i obiektów.

Konstrukcja i właściwości instalacyjne detektora:
MSC2 charakteryzuje się zwartą budową z licznymi ułatwieniami instalacyjnymi. Składa się z płyty bazowej, płyty czołowej (w wersji z wyświetlaczem) oraz obudowy z tworzywa sztucznego. Płyta główna może być demontowana co umożliwia dowolny montaż dławnic kablowych i ułatwia instalację. Płyta czołowa jest na stałe złączona z obudową, ale możliwe jest zdemontowanie całej pokrywy czołowej detektora np. dla łatwiejszego montażu. Producent przewidział wiele udogodnień dla instalatora oraz serwisu takich jak podwójne wkładki do dławnic umożliwiające wejście i wyjście przewodem komunikacyjnym, profilowane wtyczki z zaciskami śrubowymi wysokiej jakości minimalizujące ryzyko błędnego połączenia czy odpowiednie rozmieszczenie miejsc podłączeń tak aby instalator nie musiał "omijać" detektora aby podłączyć przewody do wyjść sterujących.

PolyGard2 dławnica 2 przewodowa
Czujnik gazów MSC2 wnętrze
Detekotr gazów MSC2 z przedłużonym sensorem

Cechy fizyczne:
To ważny aspekt w wielu obiektach. Dlatego MSC2 posiada stopień ochrony IP65, a przy zastosowaniu specjalnych nasadek na sensory można zwiększych ochronę do IP66. Obudowa z poliwęglanu także zawiera stosowne uszczelnienie.

Sensory:
Autonomiczny detektor MSC2 ma możliwość obsługi 1, 2 lub 3 sensorów przy czym każdy z nich posiada osobny adres, jest w pełni identyfikowalny, a detektor wyświetla ich pomiar naprzemiennie. Wymienne moduły w technologii X-Change (na wtyczkę) to kolejne ułatwienie pozwalające nawet na samodzielną wymianę przez użytkownika oraz znaczna redukcja kosztów eksploatacyjnych urządzenia. Dostępne gazy i opary wymienione są w karcie katalogowej.

PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Właściwości pomiarowe:
Cyfrowa technologia pozwala na pełne wykorzystanie danych z sensorów i prowadzenie równolegle pomiaru bieżącego (CV - current value) oraz pomiaru wartości średnich (AV - average value). Pomiar średni jest niezbędny przy detekcji gazów toksycznych, dla których obowiązujące przepisy o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS i NDSCh) podają wartości stężeń dopuszczalnych jako średnie. To ważne ponieważ progi alarmowe dla niskich wartości muszą być ustawiane jako średnie (AV), a wysokich, których nie można przekraczać w żadnym momencie (np. NDSP) jako chwilowe (CV). Każdy sensor moze mieć ustawione do 4 progów (poziomów) alarmowych co umożlwia zastosowanie detektora i jego funkcji w wielu branżach i realizację różnych potrzeb. Starsze systemy 2 progowe były nieefektywne ponieważ oferowały tylko alarm oraz uruchomienia pełnego zabezpieczenia (najczęściej przerwania pracy obiektu). Takie sterowanie jest niedopuszczalne w nowoczesnych obiektach ponieważ nie daje czasu na reakcję obsłudze oraz systemom przewietrzającym, albo przy bardzo niskim ustawieniu pierwszego progu powoduje fałszywe alarmy i niepotrzebne zamieszanie. Dysponując większą ilością progów możemy uruchamiać wentylację na podstawowym biegu już przy niskim progu uruchamianym często przez zanieczyszczenia, dając jej czas na wymianę powietrza, uruchamiać wentylację na pełnej mocy jeżeli alarm jest prawdziwy i wynika z obecności danego gazu, powiadamiać wybrane osoby zanim uruchomimy alarm obiektowy, czy wreszcie realizować scenariusz alarmowo-zabezpieczający zależnie od potrzeb. Możliwe jest także ustawianie progów alarmowych na spadek, wzrost lub spadek i wzrost poziomu gazu (np. dla detektoów tlenu).

Powiadamianie i sterowanie:
Ponieważ MSC2 pełni funcję zarówno detektora jak i centrali alarmowej to jest wyposażony odpowiednie funkcje. Do dyspozycji mozemy mieć wyjścia stykowe, wyjście analogowe 4-20mA, sygnalizacja optyczna (zmiennokolorowy wyświetlacz bez alarmu zielona, w czasie alarmu czerwony; diody LED zasilania, alarmu, awarii), sygnalizacja optyczno-akustyczna wewnętrzna (do pomieszczeń), wyjście cyfrowe RS485 Modbus RTU lub DGC Bus dla systemów obiektowych.

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone, półprzewodnikowe (freony)
- spełnia normę PN-EN 50271, PN-EN 50545-1 oraz SIL2
- nie wymaga centrali
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP65 (z dodatkową osłoną IP66)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym
- wyjścia sterownicze dla urządzeń zewnętrznych

Wybrane opcje dodatkowe:
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- sensor wyniesiony (nawet do 15m od płyty głównej detektora np. dla pomieszczeń zamkniętych)
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- dostępna opcja bez wyświetlacza

Detektor samodzielny MSC2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  Czujnik wielogazowy MSC2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu  MSC2 wbudowany sygnalizator akustyczno-optyczny  PolyGard2 sonda do montażu w kanale wentylacyjnym  MSC2 osłona bryzgoszczelna IP66 

Pobierz kartę katalogową urządzenia:
Karta katalogowa detektor PolyGard2

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50545-1 PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.

MSR PolyXeta2 detektor gazów i oparów o konstrukcji przeciwwybuchowej (Ex).

Detektor gazów PolyXeta2 (Ex)


Detektor PolyXeta2 bez wyświetlacza   Detektor gazów PolyXeta2 podczas normalnej pracy ekraz zielony   Czujnik gazów PolyXeta2 w trakcie alarmu ekran czerwony

PolyXeta2 to cyfrowy detektor gazów toksycznych i wybuchowych w wykonaniu przewciwwybuchowym (ATEX) będący częścią systemu detekcji MSR PolyGard2. Detektor posiada 1 sensor i może wykrywać jedną z ponad 50 dostępnych substancji. Dostępne różne wersje i opcje dodatkowe umożliwiają zasotosowanie detektora w obiektach różnego typu.

Budowa detektora:
Zgodnie z dyrektywą ATEX czujnik gazów PolyXeta2 posiada budowę przeciwwybuchową do zastosowania w strefach zagrożenia wybuchem. W karcie katalogowej znajdują się szczegółowe parametry określające zakres certyfikacji. Zaletą detektora jest komunikacja cyfrowa i możliwość pracy w cyfrowym systemie MSR PolyGard2. Oznacza to, że połaczenie detektorów PolyXeta2 może odbywać się jednym przewodem od jednego do drugiego. W PolyXeta2 przewidziano mozliwość wyposażenia w dodatkowe dławnice umożliwiające wejście i wyjście przewodu z detektora. Dla łatwiejszego montażu listwa montażowa jest demontowalna, a na obudowie przewidziano specjalne miejsce do podłączenia uziemienia ze śrubunkiem wysokiej jakości uniemożliwiającym samoistne odkręcenie. Wewnętrz detektora zastosowano złączki samozaciskowe z dźwigniami oraz demontowalny panel czołowy (wersja z wyświetlaczem).
Odporność:
Przemysł stawia wysokie wymagania i PolyXeta2 jest odpowiedzią na nie. Standardowy stopień ochrony detektora to IP64 z możliwością zastosowania nakładki SplashGuard zwiększającej ochronę do IP66 dla środowisk szczególnie trudnych. Nasadka dodatkowo posiada króciec, do którego można podłączyć wężyk (tymczasowo lub na stałe). W ten sposób można podawać gaz do detektora z odlełości (np. z innego pomieszczenia). Takie rozwiązanie stosowane jest w miejscach trudnodostępnych lub pomieszczeniach czystych.

PolyXeta2 punkty podłączenia uziemienia detektora  PolyXeta2 wnętrze detektora  Osłona bryzgoszczelna SplashGuard IP66 dla detektora PolyXeta2  Czujnik gazów PolyXeta2 z założoną osłoną SplashGuard IP66

Sensor i parametry pomiarowe:
PolyXeta2 może mieć maksymalnie 1 sensor (dostępne gazy i opary wyszczególnione są w karcie katalogowej). W ofercie znajdują się sensory elektrochemiczne, katalityczne i podczerwone. Dla gazów toksycznych detektor umożliwia równoległy pomiar bieżący (CV - current value) oraz średni (AV - average value). Ma to znaczenie w kontekście regulacji prawnych o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh), które wyznaczają niedopuszczalne stężenia jako wartości średnie. Z kolei wysokie wartości nieprzekraczalne (np. NDSP) są wyznaczane jako chwilowe co oznacza, że detektor musi mieć możliwość ustawienia progów alarmowych chwilowych i średnich jednocześnie. W sensorze zastosowano technologię X-Change umożliwiającą łatwą wymianę sensora.

PolyXeta2 wymienne sensory w technologii X-Change

Parametry przeciwwybuchowe:
PolyXeta2 został zaprojektowany z myślą o zastosowaniu w strefach zagrożenia wybuchem zgodnie z normą PN-EN 60079 (zależnie od wersji). Dostępne są 3 opcje: dla strefy 2, dla strefy 1 i dla strefy 1 z możliwością otwarcia obudowy w strefie zagrożonej.

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone
- spełnia normę PN-EN 50271, SIL2 oraz PN-EN 60079 (ATEX)
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP64 (lub IP66 ze SplashGuard)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i ułatwieniom instalacyjnym

Wybrane opcje dodatkowe:
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wersja z sygnałem 4-20mA
- wersja z przekaźnikiem (wyjściem stykowym)

PolyXeta2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  PolyXeta2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu 

Pobierz kartę katalogową urządzenia:
Karta katalogowa detektor PolyGard2

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyXeta2 znak CE   PolyXeta2 znak Ex   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.