SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. PRZENO¦NE
  MIERNIKI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL projekty instalacji detekcji gazów toksycznych i wybuchowych

Projekty systemów detekcji gazów

Oferujemy wykonanie projektów systemów detekcji gazów przez do¶wiadczonych wysokiej klasy specjalistów oraz uprawnionych projektantów branży automatyki i gazownictwa.

Podczas procesu projektowania wspólnie z Państwem rozważamy możliwe opcje i staramy się wybrać najkorzystniejsze rozwi±zanie. Uwzglęniamy wszelkie wymagane parametry, wychodzimy naprzeciw potrzebom i dobieramy najlepsz± funkcjonalno¶ć. Znaczn± rolę każdej inwestycji odgrywaj± koszty, zarówno te konieczne na jej realizację jak i te póĽniejsze eksploatacyjne. Nasze rozwi±zania zapewniaj± Państwu ich optymalizację i racjonalne rozłożenie tak aby system detekcji był dla Państwa bezpieczny, wygodny i ekonomiczny.

Realizujemy projekty systemów detekcji gazów dla dowolnych obiektów o dowolnym stopniu skomplikowania: mieszkalnych, komercyjnych, przemysłowych, użyteczno¶ci publicznej, technologicznych.

Nasze projekty i opracowania zostały zrealizowane m.in. na obiektach takich firm i organizacji jak:

           
             
             
               


Systemy zabezpieczaj±ce przed wybuchem
Zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami:
Systemy zabezpieczaj±ce przed wybuchem zostały zakwalifikowane do urz±dzeń przeciwpożarowych.

"Rozdz.1 par.2. pkt.1. Ilekroć w rozporz±dzeniu jest mowa o:
pkt.9). Urz±dzeniach przeciwpożarowych - należy przez to rozumieć [...] urz±dzenia zabezpieczajace przed wybuchem i ograniczaj±ce jego skutki."


Do tego typu systemów zaliczaj± się systemy detekcji gazu w kotłowniach i obiektach wyposażonych w instalację gazow±. Systemy detekcji gazów wybuchowych (LPG, CNG, oparów paliw np. heksan, oktan) w halach garażowych i na stacjach kontroli pojazdów. Systemy detekcji gazów wybuchowych w przemy¶le.

"Rozdz.1 par.3. pkt.1. Urz±dzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednio dla danego urz±dzenia prób i badań, potwierdzaj±cych prawidłowo¶ć ich działania".

Powi±zane regulacje prawne:
Dz.U.Nr 109 poz. 719 "Rozporz±dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów"
Plik rozporz±dzenia można pobrać tutaj


Zaufaj profesjonalistom.
Zespół projektowy P.T.SIGNAL


Warto przeczytać:

© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl,
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelno¶ci, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.