SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. PRZENOŚNE
  MIERNIKI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL serwis detektorów gazów

Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki w stosunku do urządzenia będącego w stanie alarmu najpierw upewnij się, że w jego otoczeniu nie ma gazów toksycznych, wybuchowych lub braku tlenu. Alarm zawsze może być prawdziwy.
Stosuj przenośne detektory wielogazowe Multi Gas Clip


Serwis stacjonarnych systemów detekcji


Zapewniamy Państwu pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny produktów marek Gazex i MSR-Electronic. Zapweniamy także certyfikowany serwis marek Sensor Tech, Impex Electronic, Alkaster oraz innych marek systemów detekcji gazów. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i doradzą optymalne rozwiązanie.
Poniżej przedstawiamy podstawowe uproszczone pojęcia oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Podstawowe pojęcia z zakresu systemów detekcji gazów:
centrala - (moduł sterujący) urządzenie, do którego podłączone są detektory, i które odbiera od nich sygnały. Centrala może sterować innymi urządzeniami np. wentylacją mechaniczną lub zaworem odcinającym.
detektor - urządzenie umożliwiające wykrywanie i/lub pomiar danego gazu. Detektor w sobie zawiera sensor lub moduł sensoryczny.
detektor samodzielny - detektor, który nie wymaga współpracy z centralą. Posiada własne zasilanie, wyjścia sterujące i/lub sygnalizację
kalibracja - (wzorcowanie) zespół czynności porównujących wskazania detektora w stosunku do gazu wzorcowego. Należy pamiętać, że regulacja odpowiedzi detektora to już adjustacja. Uwaga definicja uproszczona. Pełną definicję można znaleźć w Słowniku Terminów Metrologicznych wydanym przez Główny Urząd Miar lub normie PKN-ISO/IEC Guide 99.
legalizacja - sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne określone we właściwych przepisach.
przegląd techniczny - zespół czynności serwisowych koniecznych do określenia stanu technicznego systemu detekcji gazów. Systemy detekcji są systemami bezpieczeństwa w związku z czym wymagają wykonania przeglądów technicznych w określonych odstępach czasu zgodnie z instrukcją obsługi i obowiązującymi regulacjami prawnymi. Patrz poniżej.
sensor - element elektroniczny wykrywający gaz i przetwarzający informację o ilości danego gazu na odpowiedni sygnał elektryczny
sygnalizator - urządzenie sygnalizujące stan alarmowy lub awaryjny optycznie (świetlne) i/lub akustycznie (dźwiękowe)
tablica ostrzegawcza - urządzenie sygnalizujące stan alarmowy lub awaryjny optycznie (podświetlenie napisu ostrzegawczego) i/lub akustycznie (dźwiękowo)

Jakie informacje są konieczne przy zgłoszeniu systemu detekcji do serwisu bezpośrednio na obiekcie?

- typ i ilość zamontowanych urządzeń
- wysokość montażu urządzeń
- rodzaj gazu wykrywanego przez urządzenia
- pierwotną kalibrację urządzeń (można znaleźć na urządzeniu lub w dokumentach)
- rodzaj i przeznaczenie obiektu (np. kotłownia budynku mieszkalnego)
- sposób udostępnienia obiektu i ewentualne dodatkowe wymagania (np. szkolenie wewnętrzne bhp pracowników serwisu)


Dlaczego należy wykonywać przeglądy techniczne systemów detekcji gazów?

BEZPIECZEŃSTWO:
Ponieważ urządzenia mimo ich zaawansowanej konstrukcji nie są wieczne, wyeksploatowują się i są narażone na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne. Detektory z czasem się zużywają i ich wskazania muszą być co jakiś czas kontrolowane. Zużyciu podlegają akumulatory, niektóre elementy elektroniczne, elementy mechaniczne itp. Niektóre urządzenia (np. zawory) wymagają dodatkowo czynności konserwacyjnych inaczej w krytycznej chwili mogą nie zareagować. Pamiętajmy, że od prawidłowej pracy systemu detekcji gazów zależy nasze bezpieczeństwo, a zagrożenie nie da nam drugiej szansy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI:
Producenci w instrukcjach obsługi przewidują wymagane czynności serwisowe w określonych okresach. Aby system poprawnie funckjonował i zabezpieczał obiekt konieczne jest wykonywanie tych czynności zgodnie z czasokresami podanymi przez producenta.

PRAWO:
Regulacje prawne nakazują stosowanie systemów detekcji gazów w określonych obiektach np.garażach lub kotłowniach. Nie znajdziemy w nich oczywiście słowa o przeglądach technicznych lub konserwacji dlatego, że wszystkie regulacje nakazujące stosowanie jakiegoś urządzenia w domyśle mają także utrzymanie tego urządzenia w pełnej sprawności, a sprawność określa się właśnie poprzez, zalecane zgodnie z instrukcją obsługi, przeglądy techniczne.
Pamiętajmy, że aby przepisy były spełnione nie wystarczy coś mieć zainstalowane. Ważne aby to coś spełniało swoją funkcję. Niesprawny i niekalibrowany system nie spełnia wymogu przepisów.

Dz.U. Nr 89, poz. 414 "Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane" (z późniejszymi zmianami).
Plik rozporządzenia można pobrać tutaj

Art.5.
2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7.
Art.61.
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;
Art.70.
1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu. Właściwy organ, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o których mowa w ust. 1.
Art.93.
Kto:
8) nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4,
9) nie spełnia, określonych w art. 63 ust. 1 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowiązków przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu budowlanego,
podlega karze grzywny.

Dodatkowo systemy zabezpieczające przed wybuchem zostały zakwalifikowane do urządzeń przeciwpożarowych.

Dz.U.Nr 109 poz. 719 "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów"
Plik rozporządzenia można pobrać tutaj

"Rozdz.1 par.2. pkt.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
pkt.9). Urządzeniach przeciwpożarowych - należy przez to rozumieć [...] urządzenia zabezpieczajace przed wybuchem i ograniczające jego skutki."
"Rozdz.1 par.3. pkt.3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach ustalonych przez producenta nie rzadziej jednak, niż raz w roku"
.

Do tego typu systemów zaliczają się systemy detekcji gazu w kotłowniach i obiektach wyposażonych w instalację gazową. Systemy detekcji gazów wybuchowych (LPG, CNG, oparów paliw np. heksan, oktan) w halach garażowych i na stacjach kontroli pojazdów. Systemy detekcji gazów wybuchowych w przemyśle.

UBEZPIECZENIE:
Firmy ubezpieczające obiekt w umowach zawierają zapisy o wymaganej eksploatacji obiektu i urządzeń, które się w nim znajdują zgodnie z zaleceniami ich producentów. Warto o tym pamiętać bowiem brak wymaganych dokumentów serwisowych systemów bezpieczeństwa obiektu przy wypadku może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.

Zachęcamy także do lektury magazynów Promotor BHP nr 11/12 oraz Utrzymanie Ruchu 03/13, w których ta tematyka jest szeroko poruszona (do pobrania poniżej):


Jak często należy wykonywać przeglądy techniczne systemu detekcji gazów?

Przeglądy techniczne należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu zawartymi w instrukcji obsługi.

Systemy zabezpieczające przed wybuchem zostały zakwalifikowane do urządzeń przeciwpożarowych.

Dz.U.Nr 109 poz. 719 "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów"
Plik rozporządzenia można pobrać tutaj

"Rozdz.1 par.2. pkt.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
pkt.9). Urządzeniach przeciwpożarowych - należy przez to rozumieć [...] urządzenia zabezpieczajace przed wybuchem i ograniczające jego skutki."
"Rozdz.1 par.3. pkt.3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach ustalonych przez producenta nie rzadziej jednak, niż raz w roku"
.

Do tego typu systemów zaliczają się systemy detekcji gazu w:
- kotłowniach i obiektach wyposażonych w instalację gazową
- halach garażowych (LPG, CNG, oparów paliw np. heksan, oktan)
- stacjach kontroli pojazdów (LPG i CNG)
- przemyśle (systemy detekcji gazów wybuchowych)


Przepis jednoznacznie wskazuje, że to producent ma określić terminy w jakich należy przeprowadzać czynności serwisowe (przeglądy techniczne). Jednocześnie nie ma znaczenia czy producent określi to w formie nakazu, obowiązku, wymogu czy zalecenia.

Dla wszystkich pozostałych systemów nieobjętych powyższymi przepisami ochrony przeciwpożarowej obowiązują zalecenia producenta zawarte w instrukcji obsługi. Wszelkie regulacje prawne lub wymogi ubezpieczyciela obiektu odnoszą się bowiem do ogólnego pojęcia utrzymania sprawności technicznej obiektu. Tym samym wszelkie instalacje obiektu muszą być poddawane czynnościom serwisowym (przeglądom technicznym, regulacjom, konserwacjom) zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi.

Zlecane czasokresy przeglądów technicznych poszczególnych producentów:
Systemy detekcji MSR Electronic co 3 miesiące.
Systemy detekcji Gazex co 3 miesiące.
Systemy detekcji Sensor-Tech co 3 miesiące.

Stan prawny na 01.2019.

Częste pytania:
Pyt: Producent systemu nie zapisał w instrukcji częstotliwości przeglądów. Co jaki okres należy wykonywać przegląd?
Odp: Jeżeli nie ma żadnych zaleceń producenta w obiektach mieszkaniowych i komercyjnych należy wykonać przegląd raz na rok zgodnie z rozporządzeniem o ochronie przeciwpożarowej. Obiekty przemysłowe mogą być objęte dodatkowymi regulacjami.

Pyt: Producent systemu zapisał w instrukcji zalecenia częstotliwości przeglądów co 3 miesiące, a jednocześnie napisał, że użytkownik może zmienić ten okres. Co jaki okres należy wykonywać przegląd?
Odp: Zgodnie z zaleceniem producenta co 3 miesiące. Użytkownik może we własnym zakresie jedynie wykonywać przeglądy częściej, szczególnie w obiektach gdzie występują trudne warunki np. zapylenie (zakłady), wysokie temperatury (kotłownie), duża rotacja pojazdów (hale garażowe obiektów publicznych , komercyjnych lub dużych mieszkaniowych). Natomiast użytkownik w żadnym wypadku nie może samodzielnie wydłużyć okresu pomiędzy przeglądami np. do 6 lub 12 miesięcy. Jeżeli to zrobi to przy wypadku będzie musiał udowodnić wobec organów, ubezpieczyciela i/lub poszkodowanych, że wydłużając okres między zalecanymi przeglądami zapewnił, że instalacja zachowała pełną sprawność. Należy pamiętać, że system detekcji gazów jest jednym z najważniejszych systemów bezpieczeństwa na obiekcie stanowiącym ochronę przed wybuchem lub zatruciem. Częste przeglądy wynikają z faktu, że system musi zadziałać pewnie w sytuacji krytycznej.
UWAGA Niestety na rynku wiele firm oraz wielu handlowców podaje nieprawidłowe informacje. Dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wykonywanie czynności zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi. Należy pamiętać, że odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku/właścicielu, a nie na producencie, serwisie czy handlowcu.

Pyt: Serwis zapisał w protokole, że następny przegląd powinien być za 12 miesięcy. W instrukcji producent zapisał zalecenie wykonywania przeglądów co 3 miesiące. Kiedy należy zrobić następny przegląd?
Odp: Za 3 miesiące. Serwis nie jest w żadnym wypadku uprawniony do zmiany okresów zaleconych przez producenta. Niestety taki dokument nie będzie ważny i odpowiedzialność za ewentualne niewykonanie zalecanego przeglądu poniesie użytkownik.

Pyt: Czy niewykonanie przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami powoduje utratę gwarancji?
Odp: Zależy to od umowy gwarancyjnej. W Polsce u gwarancja między podmiotami profesjonalnymi nie jest obowiązkowa. Jest to umowa między sprzedawcą, a kupującym i jej treść może być różna. W większości umów gwarancyjnych znajdziemy zapisy o konieczności eksploatacji zgodnie z instrukcją obsługi (czyli wykonywaniem zalecanych przez instrukcję czynności serwisowych), w niektórych znajdziemy wprost zapis o konieczności wykonania przeglądów. Jeżeli nie wykonamy w terminie tych obowiązków musimy liczyć się z tym, że sprzedawca/producent może odmówić realizacji świadczenia gwarancyjnego.

Pyt: Jestem administratorem wspólnoty budynku, w którym zamontowany jest system detekcji gazów. W instrukcji producent zaleca przeglądy techniczne co 3 miesiące. Zarząd wspólnoty chce wykonywać przeglądy co 6 miesięcy. Jak mam postąpić?
Odp: Dz.U. Nr 89, poz. 414 "Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane" (z późniejszymi zmianami).
Art.5.
2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7.
Art.61.
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;
To poważny problem kiedy użytkownik, a właściwie reprezentant użytkowników ma inne zdanie. Problem ten odnosi się niestety do wielu kwestii bezpieczeństwa obiektu. Niestety kiedy w grę wchodzi bezpieczeństwo demokracja oparta na osobach bez odpowiedniej wiedzy może nie być dobrym doradcą. Aby nie być odpowiedzialnym za jego decyzję sugerujemy zażądać pisemnego oświadczenia osób uprawnionych (zarządu), które to osoby ostatecznie ponoszą odpowiedzialność za stan techniczny obiektu.

Dlaczego należy wykonywać kalibracje/adjustacje detektorów gazów?

Ponieważ detektory zużywają się w czasie i ich pomiary odbiegają od rzeczywistości. Nieprawidłowy pomiar ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo obiektu i ludzi.

Czy wykonując samą kalibrację detektorów mam także ważny przegląd techniczny?

Nie. Kalibracja detektora to czynność regulacyjna pozwalająca na prawidłowy pomiar. Dokonuje się jej w detektorze lub module sensorycznym. Jednak kalibracja nie oznacza sprawdzenia poprawności działania systemu jako całości (detektorów, jednostki centralne, urządzeń wykonawczych, sygnalizacji czy okablowania). Instalacja jest narażona na szereg czynników (także ludzkich) i jest tak sprawna jak jej poszczególne elementy. Dlatego użytkownik musi mieć ważny przegląd techniczny potwierdzony protokołem.

Jak często należy wykonywać kalibracje/adjustacje detektorów gazów?

To zależy od wielu czynników (m.in. od typu detektora, warunków pracy, stopnia zużycia). Okresy w jakich należy wykonywać kalibrację/adjustację są podane w odpowiednich instrukcjach obsługi. Należy pamiętać, że dotyczą one urządzeń nowych pracujących w normalnych warunkach. Urządzenia starsze lub eksploataowane w trudnych warunkach (np. zbliżonych do granic podanych przez producenta) będą wymagały częstszych kalibracji/adjustacji.

Czy detektory gazów podlegają legalizacji?

Nie. Detektory gazów nie widnieją w stosownych regulacjach prawnych.

Dz.U. 2017 poz. 885 "Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli"
Plik rozporządzenia można pobrać: tutaj
Stan prawny na 01.2019.


Szkolenia i certyfikaty:

Certyfikat i zaświadczenie szkoleniowe GAZEX
Certyfikat autoryzowanego serwisanta GAZEX
Tutaj jest możliwa WERYFIKACJA AUTORYZACJI GAZEX

(kliknij aby powiększyć)
Zaświadczenie szkoleniowe
Zaświadczenie Szkoleniowe wydawane przez GAZEX uczestnikom organizowanych szkoleń tematycznych jest tylko dokumentem stwierdzającym obecność na szkoleniu danej osoby. Nie jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wiedzy, doświadczenia lub umiejętności świadczenia usług serwisowych. Jedynie naprawy wykonywane przez GAZEX lub Sieć Autoryzowanego Serwisu GAZEX dają pewność, że usługa została wykonana rzetelnie, z najwyższą starannością, według procedur i zaleceń producenta, z użyciem oryginalnych części zamiennych.


(kliknij aby powiększyć)
Gazex autoryzacja
Gazex zaświadczenie szkoleniowe

Wybrane certyfikaty i autoryzacje.

Certyfikat Alkaster Certyfikat Impex-Electronics Certyfikat RMG Certyfikat Gazomet Certyfikat Sensor-Tech

P.T.SIGNAL nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji w jakimkolwiek celu i w jakimkolwiek zakresie.
© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z kamerą www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl,
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.