P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
Przeglądy techniczne systemów detekcji gazów, kalibracja detektorów Gazex, MSR, Gas Clip Technologies, Blackline Safety oraz innych marek.

Przeglądy techniczne, kalibracja detektorów i obsługa serwisowa systemów stacjonarnych


Kalibracja detektorów gazów Gazex, MSR. Przeglądy techniczne systemów detekcji.

UWAGA!
Alarm systemu detekcji może być prawdziwy. Przed wejściem do pomieszczenia sprawdź czy nic Ci nie zagraża.

Zawsze miej przy sobie detektor wielogazowy Multi Gas Clip.


Przegląd techniczny i kalibracja detektorów to podstawowe czynności obsługowe systemów detekcji gazów, które pozwalają na utrzymanie systemów bezpieczeństwa gazowego w sprawności.

Dlaczego to takie ważne?
Nasze bezpieczeństwo zależy od sprawnego funkcjonowania instalacji na obiekcie. Jeżeli jakiś element ulegnie awarii to może dojść do niebezpiecznych sytuacji. Najniebezpieczniejszymi zdarzeniami są: wybuch gazu palnego, pożar lub emisja gazów trujących lub duszących. Oznacza to, że najważniejszymi instalacjami są systemy detekcji gazów lub pożaru oraz ich elementy wykonawcze (np. zawory zamykające, wentylacja, układy gaszenia lub oddymiania). Aby jednak zadziałało zabezpieczenie musi nastąpić wykrycie i przesłanie sygnału o zagrożeniu. To właśnie rola systemu detekcji gazów i systemu sygnalizacji pożaru.

Trzeba pamiętać, że w odróżnieniu od innych instalacji, (np. elektrycznej czy wodnej) gdzie awaria jest od razu widoczna, systemy bezpieczeństwa pracują w trybie czuwania, a usterkę widać dopiero gdy powinny wykryć zagrożenie, a tego nie robią. Oznacza to katastrofę ponieważ zagrożenie nie daje drugiej szansy. Usterkę systemów bezpieczeństwa można wykryć tylko podczas ich okresowych przeglądów i dlatego są one takie ważne i powinny być przeprowadzane prawidłowo i rzetelnie.

Kalibracja detektorów MSR, Gazex czy innych marek ma równie istotne znaczenie ponieważ w uproszczeniu jest to ustawienie detektora aby wykrywał dany gaz na prawidłowym poziomie. Rozkalibrowany detektor może wywoływać fałszywe alarmy lub co gorsza reagować zbyt późno co doprowadzi do wypadku.

Przeglądy i kalibracja detektorów - podstawowe pojęcia


Przeglądy i kalibracja detektorów - dlaczego trzeba wykonywać?

Bardzo często słyszymy pytanie: "Dlaczego trzeba wykonywać przegląd techniczny i kalibrację detektorów gazów?"
To pytanie jest źle zadane. Prawidłowo powinno się zapytać: "Dlaczego warto wykonywać przeglądy techniczny i kalibracje detektorów gazów?". A odpowiedź jest prosta i zawiera się w słowie: "bezpieczeństwo". Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie kiedy pracuje lub wypoczywa. Jednak używamy groźnych technologii jak pojazdy spalinowe wypełnione łatwopalnymi paliwami i emitujące spaliny, gazowe urządzenia grzewcze w kotłowniach czy na halach produkcyjnych zasilane gazem ziemnym lub płynnym, instalacje klimatyzacyjne lub chłodnicze zasilane freonami, gazami palnymi, amoniakiem lub dwutlenkiem węgla, akumulatory kwasowe wózków, które podczas ładowania emitują wodór czy instalacje ściekowe, z których może wydobywać się biogaz.

Zagrożenia te są minimalizowane dzięki zastosowaniu różnych zabezpieczeń (takich jak detekcja gazu). Jednak zabezpieczenia te muszą działać. Stąd także w przepisach, normach i wymogach różnych instytucji znajdują zapisy o konieczności regularnego kontrolowania, przeglądów technicznych i kalibracji detektorów gazów.


Przeglądy techniczne systemu detekcji gazów - jak często należy wykonywać?

Przeglądy techniczne i kalibracje detektorów gazów należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu zawartymi w instrukcji obsługi.

Takie podejście zostało wyrażone także w przepisach przeciwpożarowych, w których systemy zabezpieczające przed wybuchem zostały zakwalifikowane do urządzeń przeciwpożarowych.

Dz.U. 2023 poz. 822 "Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów"

"Rozdz.1 par.2. pkt.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
pkt.9). Urządzeniach przeciwpożarowych - należy przez to rozumieć [...] urządzenia zabezpieczajace przed wybuchem i ograniczające jego skutki."
"Rozdz.1 par.3. pkt.3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach ustalonych przez producenta nie rzadziej jednak, niż raz w roku"
.

Do tego typu systemów zaliczają się systemy detekcji gazu w:
- kotłowniach i obiektach wyposażonych w instalację gazową
- halach garażowych (LPG, CNG, oparów paliw np. heksan, oktan)
- stacjach kontroli pojazdów (LPG i CNG)
- przemyśle (systemy detekcji gazów wybuchowych)


Przepis jednoznacznie wskazuje, że to producent ma określić terminy w jakich należy przeprowadzać czynności serwisowe (przeglądy techniczne). Jednocześnie nie ma znaczenia czy producent określi to w formie nakazu, obowiązku, wymogu czy zalecenia.

Dla wszystkich pozostałych systemów nieobjętych powyższymi przepisami ochrony przeciwpożarowej obowiązują zalecenia producenta zawarte w instrukcji obsługi. Wszelkie regulacje prawne lub wymogi ubezpieczyciela obiektu odnoszą się bowiem do ogólnego pojęcia utrzymania sprawności technicznej obiektu. Tym samym wszelkie instalacje obiektu muszą być poddawane czynnościom serwisowym (przeglądom technicznym, regulacjom, konserwacjom) zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi.

Zlecane czasokresy przeglądów technicznych wybranych producentów:
Systemy detekcji MSR Electronic co 3 miesiące.
Systemy detekcji Gazex co 3 miesiące.

Przeglądy techniczne systemu detekcji gazów - częste pytania?

Pytanie:
Producent systemu nie zapisał w instrukcji częstotliwości przeglądów. Co jaki okres należy wykonywać przegląd?
Odpowiedź:
Jeżeli nie ma żadnych zaleceń producenta w obiektach mieszkaniowych i komercyjnych należy wykonać przegląd raz na rok zgodnie z rozporządzeniem o ochronie przeciwpożarowej. Obiekty przemysłowe mogą być objęte dodatkowymi regulacjami.

Pytanie:
Producent systemu zapisał w instrukcji zalecenia częstotliwości przeglądów co 3 miesiące, a jednocześnie napisał, że użytkownik może zmienić ten okres. Co jaki okres należy wykonywać przegląd?
Odpowiedź:
Zgodnie z zaleceniem producenta co 3 miesiące. Użytkownik może we własnym zakresie jedynie wykonywać przeglądy częściej, szczególnie w obiektach gdzie występują trudne warunki np. zapylenie (zakłady), wysokie temperatury (kotłownie), duża rotacja pojazdów (hale garażowe obiektów publicznych, komercyjnych lub dużych mieszkaniowych). Natomiast użytkownik w żadnym wypadku nie może samodzielnie wydłużyć okresu pomiędzy przeglądami np. do 6 lub 12 miesięcy. Jeżeli to zrobi to przy wypadku będzie musiał udowodnić wobec organów, ubezpieczyciela i/lub poszkodowanych, że wydłużając okres między zalecanymi przeglądami zapewnił, że instalacja zachowała pełną sprawność. Należy pamiętać, że system detekcji gazów jest jednym z najważniejszych systemów bezpieczeństwa na obiekcie stanowiącym ochronę przed wybuchem lub zatruciem. Częste przeglądy wynikają z faktu, że system musi zadziałać pewnie w sytuacji krytycznej.

UWAGA!
Niestety na rynku wiele firm oraz wielu handlowców podaje nieprawidłowe informacje. Dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wykonywanie czynności zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi. Należy pamiętać, że odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku/właścicielu, a nie na producencie, serwisie czy handlowcu.


Pytanie:
Serwis zapisał w protokole, że następny przegląd powinien być za 12 miesięcy. W instrukcji producent zapisał zalecenie wykonywania przeglądów co 3 miesiące. Kiedy należy zrobić następny przegląd?
Odpowiedź:
Za 3 miesiące. Serwis nie jest w żadnym wypadku uprawniony do zmiany okresów zaleconych przez producenta. Niestety taki dokument nie będzie ważny i odpowiedzialność za ewentualne niewykonanie zalecanego przeglądu poniesie użytkownik.

Pytanie:
Czy niewykonanie przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami powoduje utratę gwarancji?
Odpowiedź:
Zależy to od umowy gwarancyjnej. W Polsce u gwarancja między podmiotami profesjonalnymi nie jest obowiązkowa. Jest to umowa między sprzedawcą, a kupującym i jej treść może być różna. W większości umów gwarancyjnych znajdziemy zapisy o konieczności eksploatacji zgodnie z instrukcją obsługi (czyli wykonywaniem zalecanych przez instrukcję czynności serwisowych), w niektórych znajdziemy wprost zapis o konieczności wykonania przeglądów. Jeżeli nie wykonamy w terminie tych obowiązków musimy liczyć się z tym, że sprzedawca/producent może odmówić realizacji świadczenia gwarancyjnego.

Pytanie:
Jestem administratorem wspólnoty budynku, w którym zamontowany jest system detekcji gazów. W instrukcji producent zaleca przeglądy techniczne co 3 miesiące. Zarząd wspólnoty chce wykonywać przeglądy co 6 miesięcy. Jak mam postąpić?
Odpowiedź:
Dz.U. 2023 poz. 682 "Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane".

Art.5.
2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7.

Art.61.
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;
To poważny problem kiedy użytkownik, a właściwie reprezentant użytkowników ma inne zdanie. Problem ten odnosi się niestety do wielu kwestii bezpieczeństwa obiektu. Niestety kiedy w grę wchodzi bezpieczeństwo demokracja oparta na osobach bez odpowiedniej wiedzy może nie być dobrym doradcą. Aby nie być odpowiedzialnym za jego decyzję sugerujemy zażądać pisemnego oświadczenia osób uprawnionych (zarządu), które to osoby ostatecznie ponoszą odpowiedzialność za stan techniczny obiektu.

Kalibracja detektorów (adjustacja) - dlaczego trzeba wykonywać?

Ponieważ detektory zużywają się w czasie i ich pomiary odbiegają od rzeczywistości. Nieprawidłowy pomiar ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo obiektu i ludzi. Dlatego detektory muszą być prawidłowo ustawione przy użyciu gazów wzorcowych o odpowiednich wartościach.

Czy wykonując samą kalibrację detektorów mam także ważny przegląd techniczny?

Nie. Kalibracja detektora to czynność regulacyjna pozwalająca na prawidłowy pomiar. Dokonuje się jej w detektorze lub module sensorycznym. Jednak kalibracja nie oznacza sprawdzenia poprawności działania systemu jako całości (detektorów, jednostki centralnej, urządzeń wykonawczych, sygnalizacji czy okablowania). Instalacja jest narażona na szereg czynników (także ludzkich) i jest tak sprawna jak jej poszczególne elementy. Dlatego niezależnie od wykonania kalibracji użytkownik musi mieć ważny przegląd techniczny potwierdzony protokołem.

Jak często należy wykonywać kalibrację/adjustację detektorów gazów?

To zależy od wielu czynników (m.in. od typu detektora, warunków pracy, stopnia zużycia). Okresy w jakich należy wykonywać kalibrację/adjustację są podane w odpowiednich instrukcjach obsługi. Należy pamiętać, że dotyczą one urządzeń nowych pracujących w normalnych warunkach. Urządzenia starsze lub eksploataowane w trudnych warunkach (np. zbliżonych do granic podanych przez producenta) będą wymagały częstszych kalibracji/adjustacji.
Sytuacje wymagające wcześniejszej kalibracji detektora:

Czynniki wpływające na degradację sensora:


Czy możliwa jest kalibracja detektorów na obiekcie?

Tak, ale tylko niektórych np. MSR PolyGard2 i PolyXeta2. To bardzo wygodne rozwiązanie znacznie redukujące koszty utrzymania systemu.


Moduły sensoryczne zostały zdemontowane i wysłane do kalibracji - czy mogę eksploatować obiekt?

Nie jeżeli obiekt nie posiada innego zabezpieczenia. W takim przypadku należy zakupić komplet zapasowych modułów sensorycznych lub zainstalować system pozwalający na kalibracją w miejscu instalacji.


Czy detektory gazów podlegają legalizacji?

Nie. Detektory gazów nie widnieją w stosownych regulacjach prawnych.

Dz.U. 2019 poz. 759 "Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych"


Informacje konieczne do zgłoszenia przeglądu systemu detekcji na obiekcie.


Jak powinien przebiegać przegląd techniczny systemu detekcji gazów?

Przegląd techniczny powinien być wykonywany przez osoby kompetentne o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu i wymaganych uprawnieniach. Zgodnie z przepisami wymagane są poniższe uprawnienia, a numery świadectw powinny znaleźć się na protokole. Bez uprawnień przegląd techniczny jest nieważny, a odpowiedzialność ponosi właściciel obiektu lub zarządca.

Sprawdzeniu powinny podlegać wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu detekcji, każdy detektor musi zostać uruchomiony odpowiednimi mieszankami gazów wzorcowych, a jego reakcje odpowiednio zweryfikowane. Ważnym elementem są zawory elektromagnetyczne, które wymagają nie tylko sprawdzenia, ale często także regulacji bez której zawór nie zostanie zamkniety w pełni (czyli będzie przepuszczał gaz). Niestety na rynku jest wiele firm wykorzystujących niewiedzę użytkowników i wykonujacych czynności nieprawidłowo lub wręcz niebezpiecznie. Dlatego poniżej wskazujemy czynności, których nie należy wykonywać w stosunku do urządzeń detekcyjnych:


Przeglądy i kalibracja detektorów - kompleksowa obsługa i programy serwisowe.

P.T.SIGNAL oferuje pełne wsparcie dla użytkowników i administratorów nieruchomości. Rozumiemy jak cenny jest Państwa czas i dlatego oferujemy programy stałej kompleksowej obsługi instalacji. To my będziemy pamiętać o terminowym wykonaniu czynności i zapewnimy niezbędne naprawy.

Systemy detekcji są połączone z instalacjami wykonawczymi więc warto łączyć powiązane ze sobą instalacje i wykonywać czynności całościowo. Pozwala to na obniżenie kosztu jednostkowego, redukcję ilości dokumentów i czasu poświęconego na zlecanie czynności lub udostępnianie obiektu. Realizujemy serwis następujacych instalacji:


Kompleksowa obsługa serwisowa systemów detekcji MSR-Care

MSR-Care to program serwisowy stworzony dla użytkowników systemów detekcji marki MSR-Electronic lub systemów parkingowych marki MSR-Traffic. Program obejmuje pełną obsługę systemu wraz z okresowymi kalibracjami w przystępnej ryczałtowej formie o stałej regularnej cenie, którą można łatwo ująć w budżecie. Oczywiście w programie przewidujemy także drobne naprawy lub nieprawidziane kalibracje bez dodatkowych kosztów.

Dowiedz się więcej na stronie SERWIS I KALIBRACJA DETEKTORÓW MSR-ELECTRONIC POLYGARD2
Zaufaj profesjonalistom.
Zespół serwisowy P.T.SIGNAL

Stan prawny na 04.2023
P.T.SIGNAL nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji w jakimkolwiek celu i w jakimkolwiek zakresie. Wszelkie interpretacje regulacji prawnych są podane jedynie w celu orientacyjnym i P.T.SIGNAL nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.