P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
Projektowanie systemów detekcji gazów. Dobór i lokalizacja urządzeń detekcyjnych.

Projektowanie systemów detekcji gazów i dobór detektorów

Projektowanie systemów wykrywania i pomiaru gazów. Prawidłowy dobór detektorów gazów.

Projektowanie systemów detekcji gazów to specjalistyczna dziedzina wymagająca unikatowej wiedzy i doświadczenia aby prawidłowo wykonać dobór detektorów do danej aplikacji. Należy pamiętać, że wymóg projektu dla systemów detekcji gazów wybuchwoych wynika wprost z przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U. 2023 poz. 822 "Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów"

"Rozdz.1 par.2. pkt.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: pkt.9). Urządzeniach przeciwpożarowych - należy przez to rozumieć [...] urządzenia zabezpieczajace przed wybuchem i ograniczające jego skutki."

"Rozdz.1 par.3. pkt.1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednio dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania".


Wykonywane przez nas projekty i dobory opierają się przede wszystkim o określone wspólnie potrzeby obiektu. Priorytetem jest wybór najkorzytniejszego rozwiązania zarówno pod względem funkcjonalnym jak i ekonomicznym przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi. W naszych opracowaniach stosujemy najnowocześniejsze cyfrowe systemy o elastycznej strukturze co pozwala na tworzenie dopasowanych rozwiązań o znacznych oszczędnościach kosztów montażu. Wykonany przez nas projekt umożliwia ekonomiczny wybór wykonawcy bez obawy o prawidłowość dobranej i zastosowanej instalacji.

Oferujemy projektowanie systemów detekcji gazów lub dobór systemu detekcji przez doświadczonych wysokiej klasy specjalistów oraz uprawnionych projektantów branży automatyki, instalacji sanitarnych i gazowych.

Podczas procesu projektowania wspólnie z Państwem rozważamy możliwe opcje i staramy się wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie. Uwzglęniamy wszelkie wymagane parametry, wychodzimy naprzeciw potrzebom i dobieramy najlepszą funkcjonalność. Znaczną rolę każdej inwestycji odgrywają koszty, zarówno te konieczne na jej realizację jak i te późniejsze eksploatacyjne. Nasze rozwiązania zapewniają Państwu ich optymalizację i racjonalne rozłożenie tak aby system detekcji był dla Państwa bezpieczny, wygodny i ekonomiczny.

Realizujemy projekty systemów detekcji gazów dla dowolnych obiektów o dowolnym stopniu skomplikowania: mieszkalnych, komercyjnych, infrastrukturalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej, technologicznych.

Nasze projekty i opracowania zostały zrealizowane m.in. na obiektach takich firm i organizacji jak:


           
             
             
                 


Zaufaj profesjonalistom.
Zespół projektowy P.T.SIGNAL


Dzięki wsparciu producentów projektanci mogą liczyć na bezpłatną pomoc naszego działu wsparcia projektowego dla swoich opracowań. Szczegóły w zakładce: