P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
Przeglądy techniczne instalacji gazowych i punktów redukcyjno-pomiarowych gazu.

Przeglądy techniczne instalacji gazowych


Przeglądy techniczne instalacji gazowych. Serwis, lokalizacja wycieków, próba szczelności instalacji gazu.

UWAGA!
Gaz stanowi potencjalne zagrożenie wybuchowe. Przed podjęciem prac należy odpowiednio zabezpieczyć obiekt.

Przed wejściem sprawdź stężenie gazu detektorem wielogazowym Multi Gas Clip.


Przegląd techniczny instalacji gazowej jest obowiązkiem dla każdego rodzaju obiektu. Używanie gazu jest relatywnie bezpieczne pod warunkiem, że instalacja gazowa jest prawidłowo zaprojektowana, wykonana i utrzymywana w sprawności technicznej. Lokalizacja nieszczelności i wycieków gazu jest ważną czynnością prewencyjną ponieważ wyciekający gaz może zgromadzić się w pomieszczeniu i po osiągnięciu stężenia dolnej granicy wybuchowości, eksplodować doprowadzając do zniszczenia obiektu. Wczesne wykrycie uszkodzenia ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i dlatego przeglądy techniczne instalacji gazowych powinny być regularnie wykonywane przy użyciu odpowiedniego sprzętu.


Przegląd instalacji gazowej - kiedy należy wykonywać?

Wymóg wykonania przeglądu technicznego jest specyzowany w obowiązujacych regulacjach prawnych, które precyzują co jaki czas należy go wykonać.

Dz.U. 2023 poz. 682 "Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane"
Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
(...)
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
(...)
3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;


Przegląd instalacji gazowej - kto może wykonywać?

Przegląd instalacji gazowej w obiekcie może wykonać osoba posiadająca uprawnienia energetyczne grupy 3 DOZORU (D) w specjalnościach odpowiednich dla danej instalacji (czyli odpowiednia kategoria instalacji i zakres ciśnień.

Dz.U. 2023 poz. 682 "Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane"
Art. 62. 5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.


Warto także pamiętać, że niektóre instalacje gazowe mogą być wyposażone w urządzenia o konstrukcji przeciwwybuchowej np. odcinające zawory elektromagnetyczne (typu MAG, EVRM, EVA itp.). Aby móc wykonać przegląd takiej instalacji wymagane są dodatkowo uprawnienia energetyczne grupy 1 DOZORU (D) w specjalności urządzeń o konstrukcji przeciwwybuchowej.

Jednocześnie numery uprawnień osoby wykonującej przegląd muszą być wpisane w protokół przeglądu instalacji gazowej.


Przegląd instalacji gazowej czy próba szczelności?

Wiele osób nie rozróżnia tych pojęć i często pyta o próbę szczelności instalacji gazowej mając na myśli okresowy przegląd techniczny instalacji gazowej. Tymczasem próba szczelności to zupełnie inna czynność polegająca w skrócie na napełnieniu instalacji gazem obojętnym i pomiarze spadku ciśnienia przez określony czas. Przepisy precyzyjnie regulują kiedy należy wykonywać próbę szczelności instalacji i nie ma wymogu jej okresowego wykonywania.

Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
Par. 44. 1. W przypadku:
1) wykonania nowej instalacji gazowej,
2) jej przebudowy lub remontu,
3) wyłączenia jej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy
- należy przed przekazaniem jej do użytkowania przeprowadzić główną próbę szczelności.


Próby szczelności nie należy mylić także z "eksploatacyjną próbą szczelności" określoną w normie PN-M-34507, polegającą na badaniu spadku ciśnienia na zamkniętej instalacji wypełnionej paliwem gazowym pod ciśnieniem roboczym. Tego typu próba nie jest określona w przepisach, ale może stanowić dodatkową czynność podczas kontroli stanu instalacji gazowej.


Czy przyrząd używany do lokalizacji wycieków podczas przeglądu musi posiadać legalizację?

Nie. Legalizacja to pojęcie ściśle określone w regulacjach prawnych, które precyzują także jakie urządzenia podlegają legalizacji. Detektory, wykrywacze lub lokaliztory gazów nie są objęte przepisami o legalizacji.

Dz.U. 2022 poz. 2063 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach
"13) legalizacja – zespół czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie w drodze decyzji, poświadczonej wyłącznie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania;"
"Rozdział 7
Sankcje za naruszenie przepisów ustawy
Art. 26. 1. Kto wbrew przepisom ustawy:
4) dokonuje legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych bez wymaganego upoważnienia,
– podlega karze grzywny."


Dz.U. 2019 poz. 759 "Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych"

Podobnie nie ma wymogu prawnego aby takie przyrządy miały jakikolwiek certyfikat kalibracji, dokument przeglądu lub certyfikat sprawdzenia. Zlecający przegląd instalacji gazowej ma jednak prawo do samodzielnego decydowania o wymogach jakie stawia wykonawcom przeglądów instalacji gazowych. O ile ze względu na przepisy nie powinien stawiać wymogu legalizacji używanego wykrywacza o tyle może postawić warunek aby przyrząd posiadał jakiś dokument potwierdzający jego sprawność. Należy tu wspomnieć, że przyrządy służące do lokalizacji wycieków mają różną konstrukcję i większość nie ma możliwości kalibracji co nie oznacza, że są gorsze tylko, że różna jest konstrukcja przyrządów. Tym samym najlepiej po prostu aby przyrząd posiadał dokument potwierdzający jego sprawność. Warto tu wspomnieć, że norma PN-M-34507 wskazuje, że przyrząd używany do lokalizacji powinien mieć czułość na poziomie 0,1‰ czyli 0,01% czyli 100ppm.


Przegląd techniczny instalacji gazowej - jak powinien przebiegać?

Przepisy nie precyzują jak dokładnie powinien wyglądać prawidłowy przegląd techniczny instalacji gazowej co nie oznacza, że można tylko popatrzeć i wypisać protokół. Zakres przeglądu określa bowiem norma PN-M-34507 Instalacja gazowa - kontrola okresowa, która precyzuje niektóre aspekty przeprowadzanych czynności. Poniżej wybrane elementy:


Przegląd techniczny punktów redukcyjno-pomiarowych gazu

Punkty lub stacje redukcyjno-pomiarowe gazu to elementy instalacji gazowej odpowiedzialne za redukcję ciśnienia gazu doprowadzanego z sieci gazowej do ciśnienia jakiego potrzebuje dany obiekt. Jednocześnie wyposażone są w filtry, układy pomiarowe, korekcyjne oraz zabezpieczenia ciśnieniowe. Przeglądy techniczne punktów redukcyjno-pomiarowych gazu są ważnym elementem prawidłowej eksploatacji instalacji gazowej. Sprawdzeniu podlegają poszczególne elementy i urządzenia instalacji. Serwisanci P.T.SIGNAL dysponują nie tylko wymaganymi uprawnieniami dla odpowiednich ciśnień i urządzeń, ale także doświadczeniem i wiedzą przekazywaną na szkoleniach przez producentów armatury gazowej.

Serwis i przeglądy techniczne punktów redukcyjno-pomiaorwych gazu i stacji gazowych.


Serwis i przeglądy instalacji gazowych - kompleksowa obsługa

Zapraszamy do skorzystania z pełnej oferty serwisowej P.T.SIGNAL, która obejmuje także instalacje bezpieczeństwa obiektu. Większy zakres oznacza niższe koszty jednostkowe i redukcję cennego czasu potrzebnego na obsługę obiektu. Najważniejsze jednak, że współpracujące ze sobą instalacje będą serwisowane razem co eliminuje ewentualne problemy występujące pomiędzy nimi. Poniżej usługi realizowane przez P.T.SIGNAL:Zaufaj profesjonalistom.
Zespół serwisowy P.T.SIGNAL


Stan prawny na 04.2023
P.T.SIGNAL nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji w jakimkolwiek celu i w jakimkolwiek zakresie. Wszelkie interpretacje regulacji prawnych są podane jedynie w celu orientacyjnym i P.T.SIGNAL nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.