P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
Tlenomierz to inaczej urządzenie do pomiaru tlenu.

Tlenomierz (O2)

Detektor tlenu

Tlenomierz to inaczej urządzenie do pomiaru tlenu. W kontekście detekcji gazów termin ten odnosi się głównie do przenośnych detektorów lub mierników tlenu, ale może być również używany w odniesieniu do urządzeń stacjonarnych. Tlenomierze pełnią różnorodne funkcje, ale ich głównym zadaniem jest ochrona osób przed zbyt niskim stężeniem tlenu, które może prowadzić do uduszenia, lub zbyt wysokim stężeniem, które stanowi zagrożenie pożarowe.

Charakterystyka tlenu

Tlen (O2) jest bezbarwny, bezwonny, pozbawiony smaku i nieznacznie cięższy od powietrza, które w swoim standardowym składzie posiada ok. 21% tego pierwiastka. Redukcja tlenu jest jedną z podstawowych metod ochrony pożarowej i walki z ogniem. I odwrotnie, zwiększenie wartości tlenu ułatwia spalanie, powoduje, że substancje trudno palne lub niepalne ulegają zapłonowi, a w wysokich stężeniach może powodować samozapłon różnych substancji jak na przykład takich jak oleje i tłuszcze co stanowi szczególne zagrożenie w magazynach i instalacjach tlenowych.

Tlen jest niezbędnym gazem w procesie oddychania ludzi. Każdej minuty dorosła osoba zużywa ok. 200 ml tlenu. Kluczowym aspektem do prawidłowego oddychania są odpowiednie proporcję tlenu w powietrzu atmosferycznym (ok. 20,9% tlenu oraz 78% azotu). Zaburzenie tych proporcji prowadzi do niepożądanych skutków dla organizmu człowieka. Zbyt niska wartość tlenu (poniżej 12%) wiąże się z ryzykiem uduszenia. Zbyt wysoka wartość tlenu także nie jest korzystna i w skrajnych przypadkach może doprowadzić do tzw. kwasicy oddechowej.

Zakresy pomiarowe i progi alarmowe tlenomierzy

Minimalny poziom, przy którym praca człowieka jest bezpieczna nie jest określony jednoznacznie. Odnosząc się do niektórych przepisów możemy zauważyć, że wartościami określonymi jako minimalne stężenie tlenu, w którym może pracować człowiek wynosi ok. 18-19%. Warto podkreślić, że wymienione wartości dotyczą określonych warunków pracy i nie wskazują, że zawsze i w każdych warunkach ta wartość będzie bezpieczna. Poniżej wybrane przepisy, które regulują kwestię minimalnego stężenia tlenu podczas wykonywania pracy w niektórych branżach:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z dnia 19 stycznia 2004 r.)
§ 10. 1. Prace konserwacyjne i naprawcze instalacji do produkcji gazów i napełniania zbiorników gazami powinny być prowadzone zgodnie ze stanowiskową instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy opracowaną przez przedsiębiorcę. 4. Dopuszcza się prowadzenie prac, o których mowa w ust. 1, gdy stężenie tlenu w powietrzu nie jest mniejsze niż 18 % i nie przekracza 22,5 % objętości.

Dz.U. Z 18.07.2001 nr 73 poz.770 "Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających."

§ 10. 1. Prace konserwacyjne i naprawcze instalacji do produkcji gazów i napełniania zbiorników gazami powinny być prowadzone zgodnie ze stanowiskową instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy opracowaną przez przedsiębiorcę. 4. Dopuszcza się prowadzenie prac, o których mowa w ust. 1, gdy stężenie tlenu w powietrzu nie jest mniejsze niż 18 % i nie przekracza 22,5 % objętości.

Dz.U. 2014 poz. 812 "Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi"


ROZDZIAŁ 2
Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz bezpieczeństwo pożarowe

§ 34. 2. Prace spawalnicze w zbiornikach mogą być wykonywane, jeżeli zawartość tlenu w zbiorniku nie jest niższa niż 19% objętości, a zawartość substancji toksycznych i palnych nie stwarza zagrożenia.


Standardowy zakres pomiarowy tlenomierzy wynosi od 0% do 25%.

Poniżej przedstawiamy typowe poziomy alarmowe mierników tlenu, które sygnalizują spadek jego poziomu. Konkretne wartości alarmowe mogą się różnić w zależności od przeznaczenia miejsca i stałej obecności ludzi.

Poziom stężenia tlenu (O2) Alarm tlenomierza Reakcja urządzeń wykonawczych
20,9%v/v brak alarmu
20,0%v/v alarm poziom 1 włączenie I biegu wentylacji,
powiadomienie wyznaczonych pracowników za pomocą BMS, GSM
19,0%v/v alarm poziom 2 włączenie II biegu wentylacji (maks. wydajność),
powiadomienie operatora obiektu
18,0%v/v alarm poziom 3 włączenie optycznego sygnału alarmowego
17,0%v/v alarm poziom 4 włączenie akustycznego sygnału alarmowego,
zabezpieczenie procesu,
(opcjonalnie) zamknięcie procesu
Standardowe progi alarmowe tlenomierza na spadek tlenu w pomieszczeniu, w którym przebywają ludzie.

Poziom stężenia tlenu (O2) Alarm tlenomierza Reakcja urządzeń wykonawczych
20,9%v/v brak alarmu
19,0%v/v alarm poziom 1 włączenie I biegu wentylacji
18,0%v/v alarm poziom 2 włączenie II biegu wentylacji (maks. wydajność),
powiadomienie operatora obiektu
17,0%v/v alarm poziom 3 włączenie optycznego sygnału alarmowego,
powiadomienie wyznaczonych pracowników za pomocą SMS
16,0%v/v alarm poziom 4 włączenie akustycznego sygnału alarmowego,
zabezpieczenie procesu,
(opcjonalnie) zamknięcie procesu
Standardowe progi alarmowe tlenomierza na wzrost tlenu w pomieszczeniu, z ograniczonym dostępem.


Poniżej typowe progi dla tlenomierzy w pomieszczeniach gdzie może dojść do wycieku i zwiększenia stężenia tlenu (progi narastające).

Poziom stężenia tlenu (O2) Alarm tlenomierza Reakcja urządzeń wykonawczych
20,9%v/v brak alarmu
22,0%v/v alarm poziom 1 włączenie I biegu wentylacji
23,0%v/v alarm poziomu 2 włączenie II biegu wentylacji (maks. wydajność),
powiadomienie operatora obiektu
24,0%v/v alarm poziom 3 włączenie optycznego sygnału alarmowego,
powiadomienie wyznaczonych pracowników za pomocą SMS
25,0%v/v alarm poziom 4 włączenie akustycznego sygnału alarmowego,
zabezpieczenie procesu,
(opcjonalnie) zamknięcie procesu,
odcięcie dopływu tlenu
Standardowe progi alarmowe tlenomierza na wzrost tlenu w pomieszczeniach magazynu tlenu lub instalacji tlenu


Stacjonarne mierniki tlenu MSR PolyGard2 lub PolyXeta2 posiadają 4 poziomy alarmowe dzięki czemu zapewniają efektywne sterowanie oraz prawidłowe powiadamianie. W specyficznych przypadkach umożliwia to wykorzystanie tlenomierza do sygnalizacji 2 progów alarmowych na spadek tlenu oraz 2 progów alarmowych na wzrost tlenu w jednym detektorze zamiast dwóch osobnych mierników tlenu jak to miało miejsce w starszych systemach. System automatycznie identyfikuje, który tlenomierz wywołuje alarm, a następnie może uruchomić odpowiednie sterowanie. Tego rodzaju jest ekonomiczne i często wykorzystywane w miejscach takich jak laboratoria, zakłady spawalnicze czy hale produkcyjne.

Poziom stężenia gazu (O2) Alarm tlenomierza Reakcja urządzeń wykonawczych
20,9%v/v brak alarmu
19,0%v/v alarm poziom 1 włączenie I biegu wentylacji,
włączenie optycznego sygnału alarmowego,
powiadomienie operatora obiektu,
powiadomienie wyznaczonych pracowników za pomocą SMS
18,0%v/v alarm poziom 2 włączenie II biegu wentylacji (maks. wydajność),
włączenie akustycznego sygnału alarmowego,
zabezpieczenie procesu,
(opcjonalnie) zamknięcie procesu,
odcięcie dopływu gazu wypierającego
23%v/v alarm poziom 3 włączenie I biegu wentylacji
włączenie optycznego sygnału alarmowego,
powiadomienie operatora obiektu,
powiadomienie wyznaczonych pracowników za pomocą SMS
25,0%v/v alarm poziom 4 włączenie II biegu wentylacji (maks. wydajność),
włączenie akustycznego sygnału alarmowego,
zabezpieczenie procesu,
(opcjonalnie) zamknięcie procesu,
odcięcie dopływu tlenu
Standardowe progi alarmowe tlenomierza na spadek i wzrost stężenia tlenu w układzie 2-progowym.

Technologie pomiarowe w tlenomierzach

Tlenomierze przeznaczone do ochrony ludzi i obiektów zarówno w stacjonarnych jak i przenośnych miernikach tlenu wykorzystują głównie technologię bazującą na sensorach elektrochemicznych. Pomiar dokonywany jest na zasadzie reakcji chemicznej między tlenem, a elektrolitem w którym umieszczone są elektrody. Wytworzony w wyniku tej reakcji potencjał może być odczytany przez tlenomierz. Mierniki tlenu wyposażone w tą technologię charakteryzują się wysoką selektywnością, liniowym zakresem pomiarowym oraz stosunkowo wysoką odpornością na warunki zewnętrzne.

Rozmieszczenie tlenomierzy stacjonarnych

W miejscach gdzie pracują ludzie wymagane jest stosowanie urządzeń, które dostarczają precyzyjnych informacji o zagrożeniu. Odpowiednimi urządzeniami, które spełniają te wymagania są mierniki tlenu z wyświetlaczem i sygnalizacją dźwiękową, które wskazują dokładne parametry na wyświetlaczu, dodatkowo podświetlają ekran w przypadku alarmu na czerwony (jeżeli nie występuje zagrożenie ekran podświetlany jest na zielony). Rozmieszczenie tlenomierzy w miejscach, gdzie mają chronić one magazyny tlenu lub instalacje powinno uwzględniać miejsca potencjalnych punktów wycieku oraz gromadzenia się gazu. Dokładną lokalizację tlenomierzy powinien wskazać uprawniony projektant z doświadczeniem w zakresie detekcji gazów.

Użytkowanie przenośnych mierników tlenu

Osobiste tlenomierze stosowane są w miejscach, w których nie jest możliwe lub nie ma konieczności stosowania systemów stacjonarnych. Małe i lekkie urządzenia mobilne można łatwo zaczepić na pasku lub elemencie odzieży. Popularne są szczególnie mierniki tlenu nie wymagające kalibracji okresowej i ładowania jak np. Single Gas Clip. Z kolei w miejscach rzadko odwiedzanych, gdzie potrzebne jest wsparcie pracownika, sprawdzają się mierniki tlenu zintegrowane z systemem bezpieczeństwa pracy w pojedynkę Blackline Safety jak np. model G7c.

Zastosowania tlenomierzy

Tlenomierze są szeroko stosowanymi urządzeniami, które znajdują zastosowanie w wielu różnych branżach. Ich głównym zadaniem jest zazwyczaj monitorowanie i pomiar poziomu tlenu, ale są również niezwykle przydatne w miejscach, gdzie występują instalacje tlenowe lub magazyny tlenu, ponieważ wyciek tlenu może stanowić zagrożenie pożarowe.

Rodzaje tlenomierzy


MSR PolyGard2 detektor gazów toksycznych i wybuchowych.

Detektor PolyGard2


Detektor PolyGard2 z jednym sensorem   Czujnik PolyGard2 z dwoma sensorami   Detektor PolyGard2 z wyświetlaczem

Detektor PolyGard2 to zaawansowane urządzenie wykrywająco-pomiarowe o prostej i przyjaznej budowie zarówno dla użytkownika jak i instalatora. Cyfrowy czujnik gazów PolyGard2 jest częścią systemu MSR PolyGard2 i może być wyposażony w maksymalnie 3 sensory gazów z ponad 50 dostępnych substancji (w tym tzw. sensory wyniesione czyli oddalone na przewodzie od samego detektora). Detektor oferowany jest w wersji podstawowej oraz z licznymi opcjami i dodatkowymi funkcjami.

Budowa detektora i montaż:
Konstrukcja detektora jest modułowa (obudowa, płyta główna i sensor) co umożliwia wymianę dowolnego elementu bez konieczności wymiany całego detektora. Instalatorzy z pewnością docenią liczne ułatwienia montażowe jak możliwość wyboru otworów pod dławnice i sensory co ułatwia montaż detektora w pionie lub poziomie i dopasowanie do obiektu. Wyjmowana płytka zapewnia łatwą pracę z obudową. Kolejne ułatwienia to dwuprzewodowe wkładki do dławnic umożliwiające wejście i wyjście przewodu jedną dławnicą, wtyczki kablowe umożliwiające podłączenie przewodu do wysokiej jakości zacisków śrubowych i możliwość jego podłączania w dowolnym momencie montażu. Możliwość modyfikacji ilości dławnic na obudowie to świetne rozwiązanie gdy potrzebujemy poprowadzić więcej przewodów, podłączamy wyjścia stykowe w detektorze lub inne elementy instalacji.

PolyGard2 dławnica 2 przewodowa PolyGard2 wnętrze 2 sensory PolyGard2 3 sensory PolyGard2 sensor wyniesiony

Cechy fizyczne:
Czujnik PolyGard2 charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki zewnętrzne. Posiada stopień ochrony IP64. Istnieje możliwość zastosowania dodatkowej osłony zwiększającej stopień ochrony do IP66. Obudowa wykonana z poliwęglanu posiada uszczelkę, a przewody są wprowadzane za pomocą uszczelniających się dokręcanych dławnic.

Sensory:
Detektor PolyGard2 może mieć wpięte 1, 2 lub 3 sensory. Wymienne sensory w technologii X-Change to kolejne istotne ułatwienie, które pozwala na bezproblemową eksploatację i obniża koszty utrzymania. Dostępne substancje są wyszczególnione w karcie katalogowej.

PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Parametry pomiarowe:
Każdy sensor posiada indywidualny adres i jego pomiar jest wyświetlany na centrali. Każdy pomiar może być wskazywany jako wartość bieżąca (CV - current value) oraz jako wartość średnia (AV - average value). Wartość średnia jest szczególnie przydatna przy pomiarach gazów toksycznych gdzie oddziaływanie na człowieka, a tym samym wartości przyjęte w przepisach o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh) są wyrażane jako średnia ważona. Dla każdego sensora można ustawić 4 progi alarmowe w detektorze (progi mogą być ustawione dowolnie, na wartość chwilową lub na wartość średnią, w tym na spadek stężenia, na wzrost stężenia lub na oba przypadki np. dla detektorów tlenu).

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone, półprzewodnikowe (freony)
- spełnia normę PN-EN 50271, PN-EN 50545-1 oraz SIL2
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP64 (z dodatkową osłoną IP66)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym

Wybrane opcje dodatkowe:
- podłączenie maksymalnie trzech sensorów cyfrowych SC2
- możliwość zamontowania sensora cyfrowego SC2 w odległości do 15 metrów od płyty detektora np. dla obiektów wysokich hal produkcyjnych
- podłączenie maksymalnie jednego sensora SSAX1-1 Znak Ex (przeznaczony do pracy w 1 i 2 strefie zagrożenia wybuchem)
- możliwość zamontowania sensora SSAX1-1 Znak Ex w odległości do 5 metrów od płyty detektora np. zagłębienia i windy pojazdów (Parklift)
- wersja z sygnałem 4-20mA
- wersja z przekaźnikiem (wyjściem stykowym)
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- IP 66 dzięki zastosowaniu nasadek SplashGuard dla sensorów cyfrowych SC2 i sensorów analogowych MC2 oraz sensorów SSAX1-1 przeznaczonych do pracy w pierwszej i drugiej strefie zagrożenia wybuchem. Znak Ex

PolyGard2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  PolyGard2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu  PolyGard2 wbudowany sygnalizator akustyczno-optyczny  PolyGard2 sonda do montażu w kanale wentylacyjnym  PolyGard2 osłona bryzgoszczelna IP66 dla sensorów cyfrowych SC2 i analogowych MC2 PolyGard2 osłona bryzgoszczelna IP66 dla sensorów SSAX1-1 przeznaczonych do pracy w pierwszej i drugiej strefie zagrożenia wybuchem.  

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50545-1 PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.MSR PolyGard2 MSC2 samodzielny czujnik gazów palnych i toksycznych.

Samodzielny detektor gazów MSC2
Multi Sense Controller


Detektor samodzielny MSC2

Samodzielny detektor PolyGard2 MSC2 to rozwiązanie dedykowane do niewielkich pomieszczeń wymagających lokalnej detekcji gazów i sygnalizacji gdzie nie ma potrzeby stosowania rozbudowanego systemu z centralą. Detektor samodzielny oznacza urządzenie, które łączy w sobie funkcję detekcji i funkcję sterowania innymi urządzeniami (czyli nie potrzebuje dodatkowej centrali lub innych elementów aby działać i chronić pomieszczenie). Cyfrowy czujnik gazów MSC2 może także (opcjonalnie) być podłączony do większego adresowalnego systemu (MSR PolyGard2) lub może wysyłać informacje do systemów nadzoru budynku BMS - (Building Menagement System) lub SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Konstrukcja detektora umożliwia podłączenie do 3 sensorów gazów (z ponad 50 dostępnych substancji) co tworzy z niego prawdziwy detektor wielogazowy. Oczywiście możliwe jest podpięcie sensorów wyniesionych (czyli oddalonych na przewodzie). Przykładow często spotykane rozwiązanie (sensor gazu lżejszego od powietrza pod sufitem, sensor tlenu wraz z modułem detektora na wysokości głowy człowieka i sensor gazu cięższego przy podłożu). Wielofunkcyjność detektora gazów MSC2 i możliwość dopasowania do wielu obiektów zapewniają liczne możliwości rozszerzeń i opcji.

Cechy montażowe i konstrukcja detektora:
MSC2 to kompaktowe urządzenie z wieloma ułatwieniami montażowymi. Elementem bazowym jest płyta główna, płyta czołowa (w wersji z wyświetlaczem) i obudowa. Demontowalna płyta główna umożliwia praktycznie dowolny montaż dławnic i sensorów zależnie od potrzeb na obiekcie. Płyta czołowa jest przytwierdzona na stałe do obudowy czołowej, ale cała obudowa czołowa także może być zdjęta co upraszcza montaż detektora. Drobne detale jak dławnice z wypełnieniem dla 2 przewodów, czy dobrej jakości zakręcane wtyczki są cechą charakterystyczną wszystkich konstrukcji MSR. Zróżnicowane wtyki dla poszczególnych podzespołów minimalizują ryzyko błędnego podłączenia elementów. Detektor moze być wyposażony w wyjścia stykowe, które sa zlokalizowane u góry (podobnie jak wejście zasilania) co ułatwia montaż nie wymuszając na instalatorze "obchodzenia" detektora przewodami i wpinania ich od dołu.

PolyGard2 dławnica 2 przewodowa
Czujnik gazów MSC2 wnętrze
Detekotr gazów MSC2 z przedłużonym sensorem

Właściwości fizyczne:
MSC2 jest nie tylko funkcjonalny, ale także charakteryzuje się wysoką odpornością o stopniu IP64. Stopień ochrony można zwiększyć do IP66 stosując dodatkową osłonę. Poliwęglanowa uszczelniona obudowa wraz ze skręcanymi dławnicami zapewniają wymaganą ochronę wnętrza.

Sensory:
Samodzielny detektor gazów MSC2 umożliwia podłączenie 1, 2 lub 3 sensorów zapewniając każdemu z nich indywidualny adres i wskazując ich pomiar naprzemiennie. Moduły sensoryczne wykonane są w technologii X-Change co oznacza, że są wpinane na wtyczkę i mogą być wymieniane samodzielnie przez użytkownika obniżając tym samym koszty eksploatacji i ułatwiając obsługę. Dostępne gazy i opary znajdują się w karcie katalogowej.

PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Możliwości pomiarowe:
Każdy z sensorów jest identyfikowalny i jego pomiar jest widoczny na wyświetlaczu detektora (naprzemiennie). Jednocześnie dla każdego sensora mogą być prowadzone równolegle 2 pomiary wartości bieżącej (CV - current value) oraz wartośi średniej (AV - average value). Ma to szczególne znaczenie w detekcji gazów toksycznych, gdzie istotny jest czas ekspozycji (narażenia) na daną substancję. Wprost określają to obowiązujące regulacje prawne o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh), które podają toksyczne właściwości substancji właśnie jako funkcje średniej ważonej (czyli nie chwilowej bieżącej wartości). Każdy sensor może mieć przypisane dowolne 4 progi alarmowe co umożliwia adekwatne dopasowanie reakcji presonelu i urządzeń zabezpieczających (w starych systemach 2 progowych było to znacznie ograniczone do funkcji ostrzeżenie/alarm). Progi mogą być zaprogramowane na wartość chwilową lub na wartość średnią oraz na spadek lub na wzrost (lub na obie funkcje np. w magazynach gazów obojętnych i tlenu).

Funkcje sterownicze i alarmowe:
Detektor samodzielny pełni funkcję zarówno detektora jak i centrali, a więc musi dysponować odpowiednimi możliwościami sterowania. W MSC2 mamy szeroki wachlarz do wyboru. Wyjścia stykowe, wyjście analogowe 4-20mA, sygnalizacja optyczna (zmiennokolorowy wyświetlacz bez alarmu zielona, w czasie alarmu czerwony; diody LED zasilania, alarmu, awarii), sygnalizacja optyczno-akustyczna wewnętrzna (do pomieszczeń), wyjście cyfrowe RS485 Modbus RTU lub DGC Bus dla systemów nadzorczych.

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone, półprzewodnikowe (freony)
- spełnia normę PN-EN 50271, PN-EN 50545-1 oraz SIL2
- nie wymaga centrali
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP64 (z dodatkową osłoną IP66)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym
- wyjścia sterownicze dla urządzeń zewnętrznych

Wybrane opcje dodatkowe:
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- sensor wyniesiony (nawet do 30m od płyty głównej detektora np. dla pomieszczeń zamkniętych)
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- dostępna opcja bez wyświetlacza

Detektor samodzielny MSC2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  Czujnik wielogazowy MSC2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu  MSC2 wbudowany sygnalizator akustyczno-optyczny  PolyGard2 sonda do montażu w kanale wentylacyjnym  MSC2 osłona bryzgoszczelna IP66 

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50545-1 PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.

MSR PolyXeta2 detektor gazów o konstrukcji przeciwwybuchowej (Ex).

Detektor PolyXeta2 (Ex)


Detektor PolyXeta2 bez wyświetlacza   Detektor gazów PolyXeta2 podczas normalnej pracy ekraz zielony   Czujnik gazów PolyXeta2 w trakcie alarmu ekran czerwony

Detektor PolyXeta2 to cyfrowy czujnik gazów w wykonaniu przeciwwybuchowym będący elementem systemu detekcji MSR PolyGard2. Może być wyposażony w 1 sensor gazów lub oparów z ponad 50 dostępnych substancji. Detektor jest oferowany w kilku wersjach i opcjach funkcjonalnych co ułatwia dopasowanie systemu do wymagań danego obiektu.

Cechy budowy detektora:
Czujnik gazów PolyXeta2 posiada konstrukcję przeciwwybuchową zgodnie z dyrektywą ATEX, a tym samym może być stosowany w strefach zagrożenia wybuchem zgodnie z nadanymi cechami Ex zawartymi w karcie katalogowej. Urządzenie posiada liczne ułatwienia montażowe jak możliwość zamówienia wersji z dodatkowymi dławnicami, przykręcaną listwę montażową, specjalne przyłącze uziemiające na obudowie i wewnątrz detektora wyposażone w wysokiej jakości śrubunek z zabezpieczeniem samoistnego odkręcenia, samozaciskowe złączki przewodów z dźwigniami ułatwiającymi wetknięcie przewodu czy wtykany panel czołowy w wersji z wyświetlaczem.
Cechy fizyczne:
PolyXeta2 jest także wyjątkowa pod względem odporności i stopnia ochrony. Standardowo oferowany stopień ochrony to IP64, ale projektanci detektora uwzględnili także wymagania obiektów o trudniejszych warunkach i dzięki nakładce SplashGuard możemy zapewnić ochrone na poziomie IP66. Jednak nakładka posiada także secjalny wypust do którego można podłączyć elastyczny wężyk (na stałe lub tymczasowo) i można w ten sposób podać gaz do sensora w celu kalibracji lub okresowego testu. Jest to unikatowe rozwiązanie umożliwiające umieszczenie detektora w strefie niedostępnej (np. w pomieszczeniach czystych) i zapewnienie serwisu z zewnątrz takiego pomieszczenia.

PolyXeta2 punkty podłączenia uziemienia detektora  PolyXeta2 wnętrze detektora  Osłona bryzgoszczelna SplashGuard IP66 dla detektora PolyXeta2  Czujnik gazów PolyXeta2 z założoną osłoną SplashGuard IP66

Sensor:
Detektor PolyXeta2 wyposażony jest w jeden sensor (lista dostępnych gazów w karcie katalogowej). Oferowane są sensory katalityczne, elektrochemicznie i podczerwone zależnie od rodzaju gazu i potrzeb. Oczywiście w systemie detektor ma swój własny adres i centrala dokładnie identyfikuje urzadzenie. Technologia X-Change zapewnia możliwość samodzielnej wymiany modułu sensorycznego.

PolyXeta2 wymienne sensory w technologii X-Change

Możliwości pomiarowe:
Pomiar detektora wyświetlany jest na centrali i podawane są 2 wartości jednocześnie: wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value). Tym samym alarmy z detektora mogą być ustawiane dowolnie co umożliwia spełnienie wymogów przepisów o najwyższych dopuszczalnych stężeniach NDS i NDSCh. Ma to szczególne znaczenie przy detekcji gazów trujących, których wpływ na organizm ludzki zależny jest zarówno od stężenia jak i od czasu ekspozycji. Detektor może mieć ustawione (konfigurowalne) 4 progi alarmowe (na wzrost, spadek lub w różne strony np. dla detektorów tlenu).

Parametry przeciwwybuchowe:
Detektor PolyXeta2 posiada konstrukcję przeciwwybuchową do zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem. Możliwe są 3 warianty wykonania: dla strefy 2, dla strefy 1 i dla strefy 1 z możliwością otwarcia obudowy w strefie zagrożonej. Detektor spełnia stosowne wymogi normy PN-EN 60079 w zależności od wybranej wersji.

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone
- spełnia normę PN-EN 50271, SIL2 oraz PN-EN 60079 (ATEX)
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP64 (lub IP66 ze SplashGuard)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i ułatwieniom instalacyjnym

Wybrane opcje dodatkowe:
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wersja z sygnałem 4-20mA
- wersja z przekaźnikiem (wyjściem stykowym)

PolyXeta2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  PolyXeta2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu 

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyXeta2 znak CE   PolyXeta2 znak Ex   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.

Blackline G7c osobiste urządzenie bezpieczeństwa z czujnikiem bezruchu, upadku, detekcją gazów.

Blackline G7c - osobiste urządzenie bezpieczeństwa
z czujnikiem bezruchu, upadku, alarmem SOS, lokalizacją, komunikacją głosową i detekcją gazów


Osobiste urządzenie bezpieczeństwa z lokalizacją i komunikacją Blackline G7c   Detektor jednogazowy Blackline G7c   Detektor wielogazowy Blackline G7c   Detektor wielogazowy z pompką zasysającą Blackline G7c

Blackline G7c to najbardziej zaawansowane urządzenie bezpieczeństwa dostępne na rynku. W jednym urządzeniu połączone są funkcje czujnika bezruchu, upadku, alarmu SOS, meldowania się, detekcji gazów, lokalizacji użytkownika, alarmowej komunikacji głosowej oraz komunikacji PTT (push-to-talk), a nawet wysyłanie informacji tekstowych. Blackline G7c wynosi ochronę na zupełnie nowy poziom pozwalając nie tylko na bezpośrednią ochronę używającego go pracownika lub ratownika, ale także na zdalne monitorowanie i wezwanie pomocy gdy zaistnieje taka potrzeba. Toksyczne gazy, brak tlenu, urazy, udar, zawał, atak epilepsji to tylko niektóre potencjalne zdarzenia które moga uniemożliwić samodzielne wezwanie pomocy.

Klasyczne czujniki bezruchu lub detektory gazów po prostu uruchamiają alarm świetlny i akustyczny co może być dostrzeżone jedynie w bezpośredniej odległości. Jeżeli jednak nikogo nie ma w pobliżu, jest duży hałas, albo upadając przygnieciemy czujnik swoim ciałem to nikt nie będzie wiedział, że potrzebujemy pomocy. Stosowane w niektórych systemach technologie radiowe (połączenie z innym urządzeniem w pobliżu), bluetooth (łączenie z telefonem lub urządzeniem bazowym w pobliżu) czy wi-fi (łączenie z bezprzewodową siecią internetową w pobliżu) nie dość, że wymagają kosztownej infrastruktury to jeszcze są nieefektywne i mają wiele wad co w praktyce utrudnia użytkowanie, a w wielu miejscach wręcz uniemożliwia. System Blackline wykorzystuje nieporównywalnie większe, bezpieczniejsze i co najważniejsze szeroko dostępne sieci GSM oraz lokalizację w oparciu o niezawodną sieć satelitarną GPS oraz wewnątrzbudynkową technologię GSM/BEACON. Umożliwia to przesłanie alarmu z urządzenia do wyznaczonych osób oraz do portalu pozwalającego na bieżący nadzór użytkowników, zarządzanie i realizację procedur alarmowych, lokalizację, a nawet przesyłanie komunikatów tekstowych do użytkowników.

To co najważniejsze to fakt, że Blackline G7c możemy używać prosto z pudełka bez budowania kosztownej infrastruktury lub skomplikowanej konfiguracji z innymi urządzeniami (oczywiście także w strefie zagrożenia wybuchem - Ex). Obsługa urządzenia dla użytkownika nie różni się praktycznie niczym od zwykłego miernika gazów.

Funkcje detektora:
Blackline G7c posiada wiele ważnych funkcji, które mogą być dowolnie konfigurowane w zależności od charakteru pracy i bieżących potrzeb. Co ważne zmiany można wprowadzać na bieżąco "on-line", ale oczywiście tylko z odpowiedniego poziomu zgodnie z przyznanymi uprawnieniami (czyli np. kierownik działu, dowódca zmiany lub główny administrator). Dostępne funkcjonalności:
- czujnik upadku (FALL) - uaktywnia alarm gdy wbudowany żyroskop i akcelerometr wyczują upadek urządzenia
- czujnik bezruchu (NO MOTION) - uaktywnia alarm gdy urządzenie przestaje wyczuwać ruch użytkownika
- alarm SOS (SOS) - specjalnie zaprojektowany zatrzask umożliwiający wezwanie pomocy przez użytkownika
- meldowanie się (CHECK-IN) - wymuszenie meldowania się użytkownika co określony czas, przy braku zgłoszenia aktywuje się alarm
- detekcja gazów (GAS DETECTION) - pomiar gazów i alarmowanie, które jest przekazywane "on-line"
- komunikacja głosowa między użytkownikami (PTT) - Push-to-Talk czyli komunikacja podobna do radiowej lub "walkie-talkie", ale o zasięgu GSM
- alarmowa komunikacja głosowa (VOICE) - rejestrowane połączenie telefoniczne możliwe podczas alarmu, dzięki któremu nadzorujący może potwierdzić alarm
- lokalizacja użytkownika (GPS/GSM/BEACON) - lokalizacja na zewnątrz (GPS) i wewnątrz budynków (GSM/BEACON) umożliwiająca znalezienie poszkodowanego
- zdalny nadzór (BLACKLINE LIVE) - portal umożliwiający nadzór i zarządzanie urządzeniami "on-line"
- raportowanie (BLACKLINE ANALYTICS) - zebrane dane pomagają w identyfikacji zagrożeń na zakładzie oraz stanowią ważny element dla analizy wypadku

AUTOMATYZACJA PROCEDUR - System Blackline automatyzuje wykorzystywane do tej pory nieefektywne procedury. Najczęściej realizowany nadzór w formie cyklicznego zgłaszania się pracownika np. co godzinę angażował kolejne osoby w pilnowanie godziny zgłoszenia, a pracownika odrywał od pracy. Blackline sam przypomina, pracownik zgłasza się kliknięciem, a nadzór realizuje system.

NADZÓR OSÓB Z ZEWNĄTRZ - Gdzie są pracownicy wykonawcy? To często pewien problem na zakładzie szczególnie w obrębie instalacji krytycznych. Teraz wystarczy dać im urządzenia co da im zarówno wsparcie przy wypadku jak i świadomość ewentualnej kontroli.

KONTROLA FLOTY URZĄDZEŃ - Inne osoby były z kolei zaangażowanie do nadzoru nad sprzętem, pilnowania terminów przeglądów i kalibracji (najcześciej w Excel'u i szukania detektorów u pracowników. W Blackline Live mamy wszystko dostępne "on-line".

MNIEJ WYPOSAŻENIA DO NOSZENIA - detektor, czujnik bezruchu, radio, telefon. Pracownik to nie choinka, a nadmiar sprzętu utrudnia pracę. Do tego przy strefach zagrożenia wybuchem koszty każdego urządzenia i jego utrzymania są znaczne. Blackline G7c to efektywniejsze rozwiązanie.

Detektor Blackline G7c funkcje zabezpieczenia


Właściwości pomiarowe detektora:
LEL IR (sensor podczerwony gazy wybuchowe) - zakres 0-100%LEL (DGW), rozdzielczość 1% LEL (DGW)
LEL MPS (sensor spektrometr właściwości molekularnych gazy wybuchowe) - zakres 0-100%LEL (DGW), rozdzielczość 0,1% LEL (DGW)
CO (tlenek węgla) - zakres 0-500ppm, rozdzielczość 1ppm
CO (tlenek węgla) - zakres 0-2000ppm, rozdzielczość 5ppm
CO-H (tlenek węgla odporny na wodór) - zakres 0-500ppm, rozdzielczość 1ppm
H2S (siarkowodór) - zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
H2S (siarkowodór) - zakres 0-500ppm, rozdzielczość 0,5ppm
CO (tlenek węgla) + H2S (siarkowodór) - 2 gazowy (CO zakres 0-500ppm, rozdzielczość 1ppm, H2S zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
O2 (tlen) - zakres 0-25%v/v, rozdzielczość 0,1%v/v
SO2 (ditlenek siarki) - zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
NO2 (ditlenek azotu) - zakres 0-50ppm, rozdzielczość 0,1ppm
NH3 (amoniak) - zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
NH3 (amoniak) - zakres 0-500ppm, rozdzielczość 1ppm
CO2 (ditlenek węgla) - zakres 0-50000ppm (5%v/v), rozdzielczość 50ppm (0,005%v/v)
HCN (cyjanowodór) - zakres 0-30ppm, rozdzielczość 0,1ppm
PID (lotne związki organiczne) - zakres 0-4000ppm, rozdzielczość 0,1ppm (zależnie od współczynnika korekcyjnego)
O3 (ozon)* - zakres 0-1ppm, rozdzielczość 0,01ppm
HF (fluorowodór)* - zakres 0-10ppm, rozdzielczość 0,1ppm
Cl2 (chlor)* - zakres 0-20ppm, rozdzielczość 0,1ppm
ClO2 (ditlenek chloru)* - zakres 0-2ppm, rozdzielczość 0,01ppm
*Nie dostępne w wersji z pompką

Cechy konstrukcyjne:
Rozmiarami i wagą G7c jest podobny do innych mierników gazów. Wysoki stopień ochrony IP67 zapewnia dużą odporność urządzenia. Do zawieszenia używany jest solidny stalowy zatrzask "krokodylkowy" oraz ucho do zawieszenia. Jest jednak jeden unikatowy szczegół - G7c posiada wymienne kartridże z sensorami. Umożliwia to samodzielną wymianę kartridża, a nawet zmianę funkcjonalności. Dostępne wersje to STANDARD (bez detekcji), SINGLE (1-gazowy), QUAD (2-5 gazów), PUMP (2-5 gazów z pompką).

Detektor Blackline G7c wymienne kartridże


Typowe zastosowania:
Dzięki szerokim możliwościom konfiguracji G7c znajduje zastosowanie praktycznie w każdej branży. Jego możliwości są ogromne i stanowi realne wsparcie dla użytkownika, który może liczyć na pomoc nawet wtedy gdy sam nie będzie mógł jej wezwać. Zawsze gdy strażak wyrusza na akcję, zawsze gdy inspektor idzie na obchód, zawsze gdy pracownik jedzie w teren. Zabierając G7c ze sobą możemy liczyć na czyjeś wsparcie.

Wybrane akcesoria:
- stacja dokująca G7 Dock
- lokalizator wewnątrzbudynkowy Beacon
- ładowarka 5 stanowiskowa
- ładowarka 5 stanowiskowa ścienna
- ładowarka 20 stanowiskowa ścienna

Stacja dokujaca dla Blackline G7.  Lokalizator wewnątrzbudynkowy Blackline Beacon.  Ładowarka 5 stanowiskowa.  Ładowarka 5 stanowiskowa ścienna.  Ładowarka 20 stanowiskowa ścienna. 

Dokumenty i certyfikaty:
   Multi Gas Clip Pump znak CE   Multi Gas Clip Pump znak Ex  
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.

Single Gas Clip detektor.

Detektor Single Gas Clip


Detektor Single Gas Clip z przodu   Detektor Single Gas Clip z lewej   Detektor Single Gas Clip z prawej   Detektor Single Gas Clip z boku   Detektor Single Gas Clip z tyłu

Single Gas Clip to jednogazowy detektor tlenku węgla (CO), siarkowodoru (H2S) lub tlenu (O2) w zalezności od wybranej wersji. Detektor SGC nie wymaga kalibracji okresowej ani ładowania baterii w trakcie całego okresu eksploatacji (życia), który wynosi ok. 2 lat. To unikatowa i bardzo przydatna cecha szczególnie dla wszystkich służb pozostających w gotowości (np. pogotowie ratunkowe, straż pożarna), użytkowników, dla których wysyłka do serwisu stanowi znaczny problem (np. obsługa statków), ale także dla pozostałych użytkowników, którzy dzięki temu mogą zredukować koszty oraz uniknąć problemów związanych z okresowym serwisem i kalibracją, a nawet trzymaniem ładowarek i zapewnieniem miejsca ładowania.

Oczywiście ważnym czynnikiem są koszty. Miernik SGC także tutaj posiada przewagę nad tradycyjnymi rozwiązaniami ponieważ nie ma kosztu serwisu, kalibracji, wymiany baterii ani transportu co po podliczeniu całości kosztów jest korzystniejsze, a do tego zyskujemy wygodę użytkowania.


Własciwości pomiarowe detektora:
CO (tlenek węgla) - zakres 0-300ppm, rodzielczość 1ppm
H2S (siarkowodór) - zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
O2 (tlen) - zakres 0-30%v/v, rozdzielczość 0,1%v/v

Funkcje detektora:
Sygnalizacja stanów alarmowych akustyczna (95dB), optyczna i wibracyjna. Urządzenie sygnalizuje alarmy Low, High, OL (przekroczenie zakresu), Err (uszkodzenie sensora), EOL (End of Life - koniec czasu eksploatacji). Czytelny alfanumeryczny wyświetlacz LCD o szerokim kącie widzenia. Miernik posiada wbudowaną pamięć ostatnich 25 zdarzeń oraz możliwość zaprogramowania identyfikatora użytkownika. W trakcie eksploatacji miernik wskazuje pozostały czas eksploatacji oraz powiadamia użytkownika przed jego końcem.

Cechy konstrukcyjne:
Wytrzymałość i odporność to ważny aspekt urządzeń przenośnych. Single Gas Clip posiada stopień ochrony IP67 (wodoodporny). Jednocześnie miernik charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami i niską wagę co ułatwia jego codzienne użytkowanie. Menu urządzenia dostępne jest za pomocą jednego przycisku. Solidne mocowanie zapewnia klips ze stali nierdzewnej wraz z uchem umożliwiającym zawieszenie do oporządzenia lub na smyczy. Specjalna membrana stanowi osłonę sensora przed zanieczyszczeniami i wodą. Obudowa detektora wykonana jest w sposób zapewniający pewny chwyt nawet w rękawicach.

Wersje miernika:
Single Gas Clip CO (SGC-C) - tlenek węgla
Single Gas Clip H2S (SGC-H) - siarkowodór
Single Gas Clip O2 (SGC-O) - tlen

Typowe zastosowania:
Mierniki Single Gas Clip znajdują zastosowanie w różnych branżach. Używane są m.in. przez karetki pogotowia (ratownictwo medyczne), straż pożarną, służby mundurowe, załogi statków, obsługę obiektów morskich, pracowników służb komunalnych, firm wodociągowo-kanalizacyjnych, firm telekomunikacyjnych, służby BHP i ochrony przeciwpożarowej, inspektorów oraz osoby pełniące funkcje nadzorcze, inżynierów utrzymania ruchu. Urządzenia te znajdziemy także u pracowników na parkingach podziemnych i tunelach (CO), pilotów małych samolotów i śmigłowców (CO), pracowników służby zdrowia, komór hiperbarycznych, przechowalni materiałów genetycznych (O2), pracowników zakładów chemicznych i petrochemicznych (H2S), pracowników na halach z pojazdami spalinowymi (CO).

Wybrane acesoria:
- zewnętrzna elektryczna pompka zasysająca (do przestrzeni zamkniętych)
- walizkowa stacja dokująca
- naścienna stacja dokująca

Detektor Single Gas Clip zewnętrzna pompka zasysająca.  Detektor Single Gas Clip walizkowa stacja dukująca.  Detektor Single Gas Clip naścienna stacja dukująca. 

Unikatowe cechy detektora:
2 lata pracy
Nie wymaga kalibracji okresowej, ani ładowania
Pamięć zdarzeń
Możliwość ustawienia indywidualnego identyfikatora użytkownika
Indywidualny atest kalibracyjny

Dokumenty i certyfikaty:
   Single Gas Clip znak CE   Single Gas Clip znak Ex  
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.

Multi Gas Clip detektor.

Detektor Multi Gas Clip


Detektor Multi Gas Clip z przodu   Detektor Multi Gas Clip z lewej   Detektor Multi Gas Clip z prawej   Detektor Multi Gas Clip z boku   Detektor Multi Gas Clip z tyłu

Detektor wielogazowy z możliwością pomiaru 3 lub 4 gazów jednocześnie O2, CO, H2S i LEL (gazy wybuchowe). Miernik Multi Gas Clip jest oferowany w wersji z sensorem podczerwonym (IR - InfraRed). Technologia podczerwona (IR) w przeciwieństwie do technologii katalitycznej jest całkowicie odporna na przekroczenia zakresu pomiarowego i negatywne oddziaływanie gazów zatruwających. Sensor podczerwony (IR) może dokonywać pomiaru gazów wybuchowych w środowisku beztlenowym. Obie cechy są bardzo istotne gdy wykonujemy prace lub dokonujemy pomiarów wszędzie tam gdzie gazy wybuchowe mogą występować w dużych stężeniach i istnieje ryzyko wyparcia tlenu. Typowe zastosowania to głównie przestrzenie zamknięte jak studzienki kanalizacyjne, zbiorniki, silosy, kanały ściekowe, szamba, a także działania ratownicze. Sensor podczerwony sprawdzi się lepiej również w zastosowaniach przemysłowych gdzie możemy natknąć się na substancje powodujące zatruwanie sensora katalitycznego. Służby ratownicze, komunalne i terenowe oraz wielu innych użytkowników, którzy potrzebują miernika gazów do prac poza zakładem z pewnością docenią, że Multi Gas Clip IR z podczerwonym sensorem gazów wybuchowych może pracować nawet 60 dni (2 miesiące) na jednym ładowaniu baterii. Kalibracja okresowa dla mierników z sensorem podczerwonym to 12 miesięcy.


Cechy pomiarowe detektora:
CO (tlenek węgla) - zakres 0-500ppm, rodzielczość 1ppm
H2S (siarkowodór) - zakres 0-100ppm, rozdzielczość 0,1ppm
O2 (tlen) - zakres 0-30%v/v, rozdzielczość 0,1%v/v
LEL (gazy wybuchowe) - zakres 0-100%LEL (DGW), rozdzielczość 0,1% LEL (DGW)

Funkcjonalność detektora:
Detektor oprócz realizacji pomiarów posiada sygnalizację alarmów: STEL (Short Term Exposure Limit funkcja odpowiadająca polskiemu NDSCh), TWA (Time Weighted Average funkcja odpowidająca polskiemu NDS), Low (niski alarm), High (wysoki alarm), Multi (alarm wielu sensorów), OL (Over Limit - przekroczenie zakresu), Sensor Error (uszkodzenie sensora), LOW BATT (słabej baterii). Stany alarmowe sygnalizaowane są wizualnie poprzez dobrze widoczne paski diod LED z różnych stron miernika, akustycznie poprzez sygnalizator dźwiękowy o natężeniu dopasowanym do ochrony osobistej oraz wibracyjnie. Taki układ zapewnia, że użytkownik będzie w stanie zauważyć alarm detektora podczas wykonywania różnych prac w różnych warunkach. Bardzo ważna jest funkcja pamięci zdarzeń (25 ostatnich) oraz pamięci pomiarów (ok.2 miesięcy przy interwale zapisu co 1 sek.). Miernik ma możliwość ustawienia indywidualnego identyfikatora użytkownika.

Parametry konstrukcyjne:
Wiele prac wykonywanych jest w trudnych warunkach więc urządzenia muszą im sprostać. Multi Gas Clip posiada solidną i wytrzymałą obudowę o stopniu ochrony IP67 (wodoodporny). Menu miernika dostępne jest za pomocą jednego przycisku co umożliwia obsługę nawet w rękawicach roboczych. Pomiary wszystkich gazów jednocześnie wyświetlane są na dużym podświetlanym ekranie LCD z dużymi cyframi umożliwiając odczyt nawet w trudnych warunkach. Noszenie miernika umożliwia solidny krokodylkowy klips z dodatkowym uchem do zawieszenia na pasie oporządzenia lub smyczy.

Typowe zastosowania:
Detektor wielogazowy Multi Gas Clip znajduje zastosowanie w ochronie pracowników różnych gałęzi przemysłu (szczególnie zakładów petrochemicznych, chemicznych czy gazowniczych), straży pożarnej i służb ratowniczych, pracowników utrzymania ruchu, monterów telekomunikacji, służb oczyszczalni ścieków i firm wodno-kanalizacyjnych, inspektorów.

Wybrane acesoria:
- zewnętrzna elektryczna pompka zasysająca
- ładowarka samochodowa 12VDC
- ładowarka 5 stanowiskowa 230VAC
- stacja ładowania 5 stanowiskowa 230VAC
- walizkowa stacja dokująca
- naścienna stacja dokująca

Detektor Multi Gas Clip zewnętrzna pompka zasysająca.  Detektor Multi Gas Clip ładowarka samochodowa 12VDC.  Detektor Multi Gas Clip ładowarka 5 stanowiskowa.  Detektor Multi Gas Clip stacja ładująca 5 stanowiskowa.  Detektor Multi Gas Clip walizkowa stacja dukująca.  Detektor Multi Gas Clip naścienna stacja dukująca. 

Unikatowe cechy detektora:
Zastosowana technolgoia z sensorem IR nie wymaga ładowania przez 2 miesiące
Sensor Infra Red nie wymaga tlenu do pomiaru gazów wybuchowych
Podczerwony sensor gazów wybuchowych (IR) odporny na zatrucia lub przekroczenia zakresu
Z sensorem IR kalibracja co 12 miesięcy
Pamięć zdarzeń i pomiarów
Możliwość ustawienia indywidualnego identyfikatora użytkownika
Indywidualny atest kalibracyjny

Dokumenty i certyfikaty:
   Multi Gas Clip znak CE   Multi Gas Clip znak Ex  
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.