P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
Pierwsze uruchomienie systemu detekcji gazów wymagane zgodnie z przepisami.

Pierwsze uruchomienie systemu detekcji gazów

Uruchomienia systemów wykrywania i pomiaru gazów.

Dz.U. 2023 poz. 822 "Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów"

"Rozdz.1 par.2. pkt.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: pkt.9). Urządzeniach przeciwpożarowych - należy przez to rozumieć [...] urządzenia zabezpieczajace przed wybuchem i ograniczające jego skutki."

"Rozdz.1 par.3. pkt.1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednio dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania".


Uruchomienie i odbiór systemu detekcji gazów to kluczowe i obowiązkowe czynności umożliwiające rozpoczęcie eksploatacji instalacji. Muszą być wykonane przez doświadczone osoby o dogłębnej znajomości urządzeń ponieważ ich rolą jest wyłapanie ewentualnych błędów popełnionych przy instalacji lub konfiguracji systemu.

Zaufaj profesjonalistom.
Zespół serwisowy P.T.SIGNAL