SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. PRZENO¦NE
  MIERNIKI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL kalibracja mierników gazów i detektorów wielogazowych

Serwis przeno¶nych mierników gazów i detektorów wielogazowych


Zapraszamy do korzystania z usług naszego serwisu urz±dzeń przeno¶nych (mierników gazów, wykrywaczy nieszczelno¶ci). Staramy się zapewnić naszym klientom możliwie najkrótszy czas realizacji naprawy i atrakcyjne ceny.

Realizujemy:
- okresowe przegl±dy techniczne
- kalibracje (adjustacje)
- stałe umowy serwisowe
- upgrade oprogramowania
- naprawy bież±ce
- zrzuty pamięci
- doradztwo

Obsługujemy marki:
GasClipTechnologies, Leakshooter, BW Technologies, Industrial Scientific, Biosystems, Honeywell, RaeSystems, Gazex, Ridgid, Bacharach, Alter, GfG, Drager, Alkaster, MSA, SenseAir, Exgaz, SF Detection i inne...
Gas Clip Technologies BW Technologies Industrial Scientific Biosystems RaeSystems Gazex Ridgid Bacharach Alter GfG Alkaster MSA SenseAir SF Detection

Podstawowe informacje odno¶nie urz±dzeń przeno¶nych do pomiaru gazów*:
- mierniki gazów powinno się kalibrować raz na 6 miesięcy
 za wyj±tkiem niewymagaj±cych kalibracji:
  detektorów wielogazowych Multi Gas Clip Simple
  detektorów jednogazowych Single Gas Clip
- wykrywacze nieszczelno¶ci powinno poddać się przegl±dowi technicznemu raz na rok
- w przypadku narażenia urz±dzenia na przekroczenia zakresu pomiarowego lub obecno¶ć
  innych gazów (szczególnie agresywnych) zaleca się skrócenie czasu pomiędzy kalibracjami
  lub przegl±dami. Dotyczy to także urz±dzeń eksploatowanych w trudnych warunkach

Czy detektory gazów podlegaj± legalizacji?

Nie. Detektory gazów nie widniej± w stosownych regulacjach prawnych.

Dz.U. 2017 poz. 885 "Rozporz±dzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrz±dów pomiarowych podlegaj±cych prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli"
Plik rozporz±dzenia można pobrać: tutaj
Stan prawny na 01.2019.

* - podane informacje s± w odniesieniu do większo¶ci urz±dzeń dostępnych na rynku i maj± charakter ogólny. Niektóre urz±dzenia mog± jednak wymagać innych czynno¶ci serwisowych lub w innych czasokresach. Należy sprawdzić zalecenia dla danego urz±dzenia w jego instrukcji obsługi

Serwis urz±dzeń przeno¶nych Serwis urz±dzeń przeno¶nych Serwis urz±dzeń przeno¶nych

© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl,
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelno¶ci, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.