P.T.SIGNAL systemy detekcji gazów, mierniki, wykrywacze, systemy parkingowe
P.T.SIGNAL detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy bezpieczeństwa pracowników, systemy parkingowe

DETEKTORY GAZÓW, MIERNIKI, SYSTEMY PARKINGOWE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
Przeglądy techniczne systemów bezpieczeństwa na budynkach i obiektach przemysłowych. Wymagany serwis instalacji obiektowych.

Przeglądy techniczne, serwis, uruchomienia,
naprawy systemów bezpieczeństwa na budynkach i obiektach przemysłowych

Wymagane przeglądy techniczne systemów bezpieczeństwa na budynkach i obiektach przemysłowych.

UWAGA!
Alarm systemu detekcji gazów lub systemu pożarowego może być prawdziwy. Zanim wejdziesz do pomieszczenia użyj detektora wielogazowego Multi Gas Clip i sprawdź czy nie ma zagrożenia.


Przeglądy techniczne instalacji bezpieczeństwa na budynkach są podstawowymi czynnościami eksploatacyjnymi pozwalającymi określić stan techniczny zabezpieczeń. Systemy bezpieczeństwa to specyficzne instalacje, które większość czasu pracują w trybie czuwania, a uruchamiają się dopiero przy wystąpieniu zagrożenia. W przeciwieństwie do innych instalacji (np. wodnych czy elektrycznych) mają tylko jedną szansę zadziałania, a więc wykrycie usterki jest możliwe tylko podczas przeglądu technicznego systemu bezpieczeństwa na budynku. To właśnie dlatego przegląd techniczny jest tak ważny, że jego wymóg znajduje się w wielu regulacjach prawnych oraz umowach ubezpieczeniowych.

Współczesne budynki wykorzystują ograniczoną przestrzeń i niebezpieczne substancje. Systemy bezpieczeństwa chronią nas przed skutkami emisji toksycznych gazów, wybuchem, pożarem czy zatruciem dymem przy ewakuacji. Najczęściej nie zauważamy ich działania gdy usuwają spaliny z hali garażowej, zamykają dopływ gazu przy nieszczelności instalacji czy odprowadzają wodór w trakcie ładowania akumulatorów. Skutki awarii mogą być poważne i gdy od tragedii dzielą minuty lub sekundy usterka systemu bezpieczeństwa byłaby dramatem.

Serwis instalacji bezpieczeństwa na budynkach i obiektach musi być wykonany w odpowiedni sposób, przez kompetentne osoby i musi obejmować wszystkie elementy instalacji. Nie wolno dopuścić aby przeglądy instalacji bezpieczeństwa nie były wykonywane lub były wykonywane nieprawidłowo bo od tego może zależeć ludzkie życie.


Przeglądy systemów budynku - odpowiedzialność

O ile nieposprzątany korytarz czy nieprzystrzyżona trawa będą zapewne przedmiotem skarg mieszkańców o tyle niedopełnienie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej obiektu to poważny temat zagrożony odpowiedzialnością karną i odszkodowawczą. Należy pamietać, że zgodnie z przepisami to na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektu budowlanego spoczywają odpowiednie obowiązki i to oni są odpowiedzialni za prawidłowe utrzymanie obiektu co oznacza nie tylko zlecanie odpowiednich przeglądów, ale także powierzanie ich wykonania uprawnionym i kompetentnym osobom.

Warto tu wspomnieć o jeszcze jednym drobiazgu ponieważ coraz więcej nowoczesnych systemów posiada rozbudowane funkcje pamięci, które umożliwiają odczyt historii wykonywanych czynności.


Przeglądy systemów budynku - typowe rodzaje zabezpieczeń

 • system detekcji gazów - odpowiada za wykrywanie gazów toksycznych, wybuchowych lub tlenu. Sygnalizuje ich obecność i uruchamia instalacje zabezpieczające jak wentylacja mechaniczna czy zawory odcinające.
 • system oddymiania - uruchamiany przy wykryciu pożaru. Jego zadaniem jest zmniejszenie zadymienia co umożliwia bezpieczną ewakuację.
 • system sygnalizacji pożaru - jego zadaniem jest wczesne wykrycie pożaru i powiadomienie użytkownika, a czesto także lokalnej jednostki straży pożarnej.
 • system wentylacji mechanicznej - układ wentylatorów, automatyki sterującej i przewodów wentylacyjnych odpowiedzialny za odporowadzenie gazów lub dymu i wymianę powietrza.

Przeglądy systemów budynku - dlaczego trzeba wykonywać?

To powtarzające się pytanie. Niestety wiele osób ma na myśli wyłącznie "przepis, który zmusza do przeglądu". Oczywiście takie przepisy istnieją, ale to nie one są ważne. Istotne jest bezpieczeństwo. Tylko pamiętajmy, że jeżeli nasza rodzina zginie w ogniu lub pod gruzami zawalonego od wybuchu budynku to mandat czy brak odszkodowania będą najmniejszymi z naszych problemów. Instalacje zabezpieczające nie są projektowane po to żeby ich produceni mieli co sprzedawać tylko po to aby ochronić użytkowników. Podobnie jak poduszka powietrzna czy pasy w samochodzie najlepiej jeżeli system bezpieczeństwa nigdy nie będzie musiał być użyty, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba to każdy będzie miał nadzieję, że zadziała. Dlatego przeglądy techniczne instalacji bezpieczeństwa na budynkach to czynności, których nie wolno lekceważyć. Poniżej podajemy szczegółowe powody dlaczego "warto" wykonywać serwis instalacji bezpieczeństwa na budynkach i obiektach przemysłowych:

 • BEZPIECZEŃSTWO:
  Systemy bezpieczeństwa są już na stosunkowo wysokim poziomie technologicznym, ale jeszcze daleko im do doskonałości. Urządzenia wyeksploatowują się, a narażone na czynniki zewnętrze zużywają się znacznie szybciej niż byśmy sobie życzyli. Wiele elementów wymaga konserwacji i regulacji (np. gazowe zawory elektromagnetyczne odcinające, które cały czas są utrzymywane napięte w jednej pozycji). Każdy z systemów posiada elementy eksploatacyjne jak akumulatory czy baterie, sensory, usczelnienia, elementy transmisyjne, łożyska itd. Jeżeli nie będzie przeprowadzonej prawidłowej kontroli, urządzenia nie będą wyregulowane i nie zostaną wymienione zużyte elementy to system może nie zadziałać w krytycznym momencie.

 • INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI:
  Każde urządzenie bezpieczeństwa posiada instrukcję obsługi, a w niej odpowiednie informacje w zakresie przeglądów i czynnosci konserwacyjnych. Znajdziemy tam odpowiednie informacje na temat okresów w jakich powinno się wykonywać czynnosci serwisowe oraz zakres jaki powinny obejmować.

 • PRAWO:
  Przepisy wymagają zastosowania różnych systemów bezpieczeństwa w obiektach. Trzeba pamiętać, że przepis nie musi wprost wymagać wykonywania przeglądu czy kalibracji. Jeżeli przepis nakazuje zastosowanie jakiegoś systemu to nie tylko po to żeby system "wisiał", ale w domyśle zawiera, że dana instalacja ma być sprawna przez cały okres eksploatacji obiektu. Tym samym odsyła do zaleceń instukcji obsługi.


  Dz.U. 2023 poz. 682 "Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane"

  Art.5.
  2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7.

  Art.61.
  Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
  1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;

  Art.70.
  1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
  2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu. Właściwy organ, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o których mowa w ust. 1.

  Art. 91a.
  3) Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

  Art.93.
  Kto:
  8) nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4,
  9) nie spełnia, określonych w art. 63 ust. 1 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowiązków przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu budowlanego, podlega karze grzywny.

  Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

  § 5.1. Okresowej kontroli, o której mowa w art.62 ust.1 pkt.1 lit. a) ustawy, podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia moga powodować zagrożenie dla:
  1) bezpieczeństwa osób,
  2) środowiska,
  3) konstrukcji budynku.
  2. W toku kontroli, o której mowa w ust. 1, szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:
  (...)
  6) urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,

  Dodatkowo obowiązują przepisy ochrony przeciwpożarowej i co ważne oprócz systemów pożarowych obejmują także systemy zabezpieczające przed wybuchem, które także zostały zakwalifikowane do urządzeń przeciwpożarowych. Tym samym przepisy objęły m.in. systemy detekcji LPG w garażach, detekcję gazu w kotłowniach lub na halach z promiennikami, detekcja LPG, CNG na stacjach kontroli pojazdów, detekcja wodoru w ładowalniach akumulatorów oraz innych gazów wybuchowych w budownictwie i przemyśle.


  Dz.U. 2023 poz. 822 "Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów"

  "Rozdz.1 par.2. pkt.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
  pkt.9). Urządzeniach przeciwpożarowych - należy przez to rozumieć [...] urządzenia zabezpieczajace przed wybuchem i ograniczające jego skutki."
  "Rozdz.1 par.3. pkt.3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach ustalonych przez producenta nie rzadziej jednak, niż raz w roku"
  .

 • UBEZPIECZENIE:
  To ważny aspekt ponieważ umowy ubezpieczeniowe zawsze zawierają klauzule wymagające eksploatacji obiektu oraz intalacji znajdujących się w nim zgodnie z zaleceniami producenta danej instalacji. Przy wypadku odszkodowanie najczęściej oznacza dużą sumę, a brak wymaganych czynności eksploatacyjnych może skutkować odmową jego wypłaty.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA:
  Poszkodowany w wypadku ma prawo do wystąpienia z roszczeniem wobec osób winnych lub tych, które przyczyniły się swoim działaniem lub zaniedbaniem do wypadku lub jego rozmiarów. Właściciel obiektu oraz zarządca muszą być świadomi, że ich decyzje mają konsekwencje wobec osób użytkujących obiekt. Stąd też ważne jest pisemne dokumentowanie wszelkich ustaleń i czynności.

Przeglądy systemów budynku - jak często należy wykonywać?

Przeglądy techniczne instalacji bezpieczeństwa budynków i obiektów należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu zawartymi w instrukcji obsługi.

Takie podejście zostało wyrażone także w przepisach przeciwpożarowych:


Dz.U. 2023 poz. 822 "Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów"

"Rozdz.1 par.3. pkt.3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach ustalonych przez producenta nie rzadziej jednak, niż raz w roku".

Obowiązujące regulacje wyraźnie wskazują, że to producent danego urządzenia jest zobowiązany do wyraźnego i jednoznacznego wskazania terminów czynności okresowych (przeglądów technicznych). Trzeba pamiętać, że nie ma znaczenia w jakiej formie producent wskaże terminy np. nakazu, obowiązku, wymogu czy zalecenia.

Dla innych systemów nieobjętych przepisami przeciwpożarowymi obowiazują zalecenia instrukcji obsługi co oznacza, że inne przepisy lub wymogi ubezpieczyciela będą odnosić się do pojęcia sprawności technicznej instalacji definiowanej przez zalecenia eksploatacyjne instrukcji obsługi.

Typowe czasokresy przeglądów technicznych instalacji bezpieczeństwa (UWAGA należy sprawdzić w instrukcji obsługi danego systemu):

 • system detekcji gazów - co 3 miesiące.
 • system oddymiania - co 6 miesięcy.
 • system sygnalizacji pożaru - co 12 miesięcy (dopuszczalne sprawdzenia częściowe co 3 miesiące).
 • system wentylacji mechanicznej - co 6 miesięcy.

Przeglądy systemów budynku - częste pytania?

Pytanie: Producent systemu nie zapisał w instrukcji częstotliwości przeglądów. Co jaki okres należy wykonywać przegląd?
Odpowiedź: Jeżeli nie ma żadnych zaleceń producenta w obiektach mieszkaniowych i komercyjnych należy wykonać przegląd raz na rok zgodnie z rozporządzeniem o ochronie przeciwpożarowej. Obiekty przemysłowe mogą być objęte dodatkowymi regulacjami.

Pytanie: Producent systemu zapisał w instrukcji zalecenia częstotliwości przeglądów co 3 miesiące, a jednocześnie napisał, że użytkownik może zmienić ten okres. Co jaki okres należy wykonywać przegląd?
Odpowiedź: Zgodnie z zaleceniem producenta co 3 miesiące. Użytkownik może we własnym zakresie jedynie wykonywać przeglądy częściej, szczególnie w obiektach gdzie występują trudne warunki np. zapylenie (zakłady), wysokie temperatury (kotłownie), duża rotacja pojazdów (hale garażowe obiektów publicznych, komercyjnych lub dużych mieszkaniowych). Natomiast użytkownik w żadnym wypadku nie może samodzielnie wydłużyć okresu pomiędzy przeglądami np. do 6 lub 12 miesięcy. Jeżeli to zrobi to przy wypadku będzie musiał udowodnić wobec organów, ubezpieczyciela i/lub poszkodowanych, że wydłużając okres między zalecanymi przeglądami zapewnił, że instalacja zachowała pełną sprawność. Należy pamiętać, że system detekcji gazów jest jednym z najważniejszych systemów bezpieczeństwa na obiekcie stanowiącym ochronę przed wybuchem lub zatruciem. Częste przeglądy wynikają z faktu, że system musi zadziałać pewnie w sytuacji krytycznej.

UWAGA Niestety na rynku wiele firm oraz wielu handlowców podaje nieprawidłowe informacje. Dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wykonywanie czynności zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi. Należy pamiętać, że odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku/właścicielu, a nie na producencie, serwisie czy handlowcu.

Pytanie: Serwis zapisał w protokole, że następny przegląd powinien być za 12 miesięcy. W instrukcji producent zapisał zalecenie wykonywania przeglądów co 3 miesiące. Kiedy należy zrobić następny przegląd?
Odpowiedź: Za 3 miesiące. Serwis nie jest w żadnym wypadku uprawniony do zmiany okresów zaleconych przez producenta. Niestety taki dokument nie będzie ważny i odpowiedzialność za ewentualne niewykonanie zalecanego przeglądu poniesie użytkownik.

Pytanie: Czy niewykonanie przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami powoduje utratę gwarancji?
Odpowiedź: Zależy to od umowy gwarancyjnej. W Polsce u gwarancja między podmiotami profesjonalnymi nie jest obowiązkowa. Jest to umowa między sprzedawcą, a kupującym i jej treść może być różna. W większości umów gwarancyjnych znajdziemy zapisy o konieczności eksploatacji zgodnie z instrukcją obsługi (czyli wykonywaniem zalecanych przez instrukcję czynności serwisowych), w niektórych znajdziemy wprost zapis o konieczności wykonania przeglądów. Jeżeli nie wykonamy w terminie tych obowiązków musimy liczyć się z tym, że sprzedawca/producent może odmówić realizacji świadczenia gwarancyjnego.

Pytanie: Jestem administratorem wspólnoty budynku, w którym zamontowany jest system detekcji gazów. W instrukcji producent zaleca przeglądy techniczne co 3 miesiące. Zarząd wspólnoty chce wykonywać przeglądy co 6 miesięcy. Jak mam postąpić?
Odpowiedź: Dz.U. 2023 poz. 682 "Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane."

Art.5.
2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7.

Art.61.
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;
To poważny problem kiedy użytkownik, a właściwie reprezentant użytkowników ma inne zdanie. Problem ten odnosi się niestety do wielu kwestii bezpieczeństwa obiektu. Niestety kiedy w grę wchodzi bezpieczeństwo demokracja oparta na osobach bez odpowiedniej wiedzy może nie być dobrym doradcą. Aby nie być odpowiedzialnym za jego decyzję sugerujemy zażądać pisemnego oświadczenia osób uprawnionych (zarządu), które to osoby ostatecznie ponoszą odpowiedzialność za stan techniczny obiektu.

Pytanie: Czy kalibracja detektorów w systemie detekcji gazów automatycznie oznacza wykonany przegląd techniczny?
Odpowiedź: Nie. To zupełnie różne czynności. Kalibracja to regulacja sensora, natomiast przegląd techniczny to sprawdzenie działania systemu detekcji obejmująca jego wszystkie urządzenia. Oczywiście jest możliwe wykonanie obu czynności jednocześnie, ale samo wykonanie kalibracji nie oznacza automatycznie wykonanego przeglądu.


Przeglądy systemów budynku - czynności eksploatacyjne lub naprawy?

Przegląd techniczny instalacji bezpieczeństwa na budynku to nie wszystko. Wiele systemów wymaga dodatkowych czynności jak kalibracje, regulacje, wymiany elementów eksploatacyjnych. Niektóre z nich mają terminy uwzględnione w instrukcjach, a inne wynikają ze stanu technicznego. Nie należy ich lekceważyć tylko trzeba wykonać w możliwie szybkim czasie. Brak wykonania takich czynności oznacza niesprawny system pomimo, że przegląd techniczny był wykonany w terminie.

Czynniki wpływające na degradację elementów systemów bezpieczeństwa:

 • (DETEKCJA) Podawanie gazów o nieznanym lub zbyt wysokim stężeniu (gazów z zapalniczek, butli gazowych, papierosów, spalin, chemikaliów).
 • (DETEKCJA) Praca w kontakcie z gazem (np. ciągła obecność gazu w niskich stężeniach).
 • (DETEKCJA) Kontakt z substancjami zatruwającymi.
 • (PPOŻ) Nie należy stosować niekontrolowanych źródeł dymu (palących się przedmiotów, papierosów itp.)
 • (PPOŻ) Nie należy używać niekontrolowanych żródeł wysokiej temperatury (np. otwartego ognia, zapalniczek itp.).
 • (WSZYSTKIE) Przekraczanie zakresu i innych parametrów pracy urządzenia.
 • (WSZYSTKIE) Przy pracach budowlanych trzeba odpowiednio zabezpieczyć detektory.
 • (WSZYSTKIE) Praca w zanieczyszczonej atmosferze.
 • (WSZYSTKIE) Praca w trunych warunkach.

Czy systemy bezpieczeństwa budynków podlegają legalizacji?

Nie. Detektory gazów ani czujnki pożarowe nie widnieją w stosownych regulacjach prawnych.


Dz.U. 2019 poz. 759 "Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych"


Informacje konieczne do zgłoszenia przeglądu systemu na obiekcie

 • typ i ilość zamontowanych urządzeń
 • wysokość montażu urządzeń
 • (DETEKCJA) rodzaj gazu wykrywanego przez urządzenia
 • (DETEKCJA) pierwotną kalibrację urządzeń (można znaleźć na urządzeniu lub w dokumentach)
 • dostęp do czujek w przestrzeniach międzysufitowych i pomieszczeniach technicznych o utrudnionym dostępie
 • rodzaj i przeznaczenie obiektu (np. kotłownia budynku mieszkalnego)
 • czy obiekt posiada strefy zagrożenia wybuchem
 • sposób udostępnienia obiektu i ewentualne dodatkowe wymagania (np. szkolenie wewnętrzne bhp pracowników serwisu)

Kto moze wykonywać przeglądy techniczne systemów bezpieczeństwa na budynkach?

Zgodnie z przepisami (Prawo Energetyczne) dla określonych instalacji wymagane sa odpowiendie uprawnienia. Ważne, że właściel lub zarządca ponoszą odpowiedzialność za wykonywanie przeglądu przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Tym samym muszą oni wiedzieć jakie uprawnienia są wymagane do wykonywania przeglądu instalacji, którą zarządzają. Poniżej typowe uprawnienia wymagane przy przeglądch obiektów:

 • energetyczne grupy 1 w zakresie Eksploatacji i Dozoru włącznie z zakresem dla urządzeń o konstrukcji przeciwwybuchowej (pkt.9)
 • energetyczne grupy 2 w zakresie Eksploatacji i Dozoru włącznie z zakresem dla instalacji gazów technicznych (pkt.7)
 • energetyczne grupy 3 w zakresie Eksploatacji i Dozoru włącznie z zakresem dla odpowiednich ciśnień i lokalizacji zaworów odcinających

Niestety na rynku jest wiele nieuczciwych firm, które wykonują swoje czynnosci nierzetelnie lub wręcz szkodliwie dla systemów bezpieczeństwa. Dlatego poniżej zwracamy uwagę na niektóre praktyki, które nie tylko nie weryfikują czy system działa poprawnie, ale prowadzą wręcz do uszkodzeń urządzeń:

 • (DETEKCJA) Nie wolno podawać gazów o nieznanym lub zbyt wysokim stężeniu (z zapalniczek, butli gazowych, spray'ów, papierosów lub dymu, substancji chemicznych, spalin samochodowych).
 • (DETEKCJA) Nie należy używać do pobudzania czujników gazów testowych w spray'u. Testowanie w ten sposób jest nieprawidłowe, niemiarodajne i może prowadzić do uszkodzeń.
 • (DETEKCJA) Nie należy podawać gazów o stężeniu przekraczającym zakres pomiarowy.
 • (DETEKCJA) Nie należy podsuwać parujących cieczy bezpośrednio pod sensory.
 • (DETEKCJA) Nie należy przekraczać dopuszczalnego przepływu lub ciśnienia podawanego gazu.
 • (PPOŻ) Nie należy stosować niekontrolowanych źródeł dymu (palących się przedmiotów, papierosów itp.)
 • (PPOŻ) Nie należy używać niekontrolowanych żródeł wysokiej temperatury (np. otwartego ognia, zapalniczek itp.).
 • (WSZYSTKIE) Nie należy stosować chemikaliów w pobliżu detektorów. W przypadku prowadzenia prac budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć detektory.

Przeglądy systemów bezpieczeństwa obiektów - kompleksowa obsługa i programy serwisowe

Oferta serwisu systemów bezpieczeństwa budynków i obiektów P.T.SIGNAL obejmuje szeroki wachlarz usług kontrolnych systemów bezpieczeństwa. Zdajemy sobie sprawę jak cenny jest Państwa czas i ile go potrzeba aby sprawnie zarządzać nieruchomością. Dlatego wprowadziliśmy szereg udogodnień dla administratorów i zarządców. Możliwe jest zawarcie stałej umowy, dzięki której to my będziemy pamiętać o terminach przeglądów, a dzięki usłudze odbioru kluczy nasz serwis może realizować czynności samodzielnie na obiekcie. System ofertowania zapewnia niezbędne informacje o kosztach usług. Oczywiście nie jest możliwe rzetelne wykonywanie wszystkich usług przez jeden serwis dlatego w P.T.SIGNAL skupiliśmy się na łączeniu usług w jednym zakresie kompetencji tak aby systemy połączone ze sobą były sprawdzane kompleksowo. Tym samym realizujemy:

 • systemy detekcji gazów
 • układy wentylacji mechanicznej
 • systemy sygnalizacji pożaru (SSP)
 • systemy oddymiania
 • instalacje gazowe i punkty redukcyjno-pomiarowe gazu


Zaufaj profesjonalistom.
Zespół serwisowy P.T.SIGNALStan prawny na 04.2023
P.T.SIGNAL nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji w jakimkolwiek celu i w jakimkolwiek zakresie. Wszelkie interpretacje regulacji prawnych są podane jedynie w celu orientacyjnym i P.T.SIGNAL nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.


PORADY I WSKAZÓWKI SERWISOWE