SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

 1. STACJONARNE SYSTEMY
  DETEKCJI GAZÓW
 2. PRZENO¦NE
  MIERNIKI GAZÓW
 3. SYSTEMY
  PARKINGOWE
 4. SYSTEMY OCHRONY
  PRACOWNIKÓW
 5. DIAGNOSTYKA
  PRZEMYSŁOWA
 6. USŁUGI
  I SERWIS
 7. STREFA
  PROJEKTANTA
 8. STREFA
  ZARZĄDCY
 9. O FIRMIE
  (OFERTY PRACY)

P.T.SIGNAL systemy sygnalizacji pożaru

Serwis systemów sygnalizacji pożaru


Wykonujemy wszelkie prace serwisowe z zakresu systemów zabezpieczania i ostrzegania przed pożarem.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

- okresowe przegl±dy techniczne systemów sygnalizacji pożaru (SSP) lub inaczej systemów alarmu pożarowego (SAP)
- okresowe przegl±dy układów oddymiania
- stałe umowy serwisowe
- naprawy bież±ce systemów ppoż
- awaryjne przyjazdy serwisowe
- doradztwo
- projekty

Jak często należy przegl±dać systemy sygnalizacji pożaru?
Zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami: "Rozdz.1 par.3. pkt.3. Przegl±dy techniczne i czynno¶ci konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach ustalonych przez producenta nie rzadziej jednak, niż raz w roku".
Należy jednak pamiętać, że niektórzy producenci wymagaj±, krótszych okresów pomiędzy przegl±dami np. 6 miesięcy.

Powi±zane regulacje prawne:
Dz.U.Nr 109 poz. 719 "Rozporz±dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów" Plik rozporz±dzenia można pobrać tutaj

Szkolenia:
Nasz serwis nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i poziom do¶wiadczenia poprzez liczne szkolenia zarówno u producentów urz±dzeń przeciwpożarowych jak i w uznanych o¶rodkach m.in. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie (CNBOP). Bierzemy także aktywny udział w konferencjach i seminariach po¶więconych zagadnieniom ochrony przeciwpożarowej.

Certyfikat CNBOP   Certyfikat POLON-ALFA   Certyfikat Kongres Pożarnictwa   Certyfikat BOSCH


© 2017 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektory wielogazowe www.detektorwielogazowy.pl, ultradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl,
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelno¶ci, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.